01/02/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/02/2018

47

Aydınlar Mahallesinde Uygun Bulunan Bir Caddeye Gazi Ali GÖZOĞLU İsminin Verilmesi  Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;      

Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; Aydınlar Mahallesi Merkez Sokakta uygun bulunan bir caddeye Gazi Ali GÖZOĞLU isminin verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonlarımızca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

48

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmelik Taslağı Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmelik Taslağının, Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

49

Belediyemize ait Tam ve Hisseli Taşınmazların Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon Raporunda;

               Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; Belediyemize ait  Çeşmeli Mahallesi, 293 ada, 6 parsel, 312 ada, 5 parsel, 316 ada, 7 parsel, 382 ada, 1 parsel ile Kargıcak Mahallesi, 236 ada, 84 ve 86 parsellerin ihdas parseli olmasından dolayı ilgilisine satılmasına diğer tam ve hisseli parsellerin belediyemize ait olan borçların ödenmesi için satışının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.             

              Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

50

Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

 

  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

  Ücret tespiti ile ilgili Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 2798389-010.06.02-66 nolu yazısının (ç) bendine göre, 2018 yılı 2.yarı sözleşmeli personel ücretleri 657 sayılı devlet memurları Kanunu’na göre yapılacak olan artış oranında belirlenmek suretiyle ;

Mühendis için aylık net : 3.107,63 TL (Üçbinyüzyediliraatmışüçkuruş)

Mimar için aylık net       : 3.107,63 TL (Üçbinyüzyediliraatmışüçkuruş)

Avukat için aylık net      : 2.872,60 TL (İki bin sekiz yüz yetmiş iki lira atmış kuruş)

Tekniker için aylık net   : 2.466,03 TL  (İkibindörtyüzatmışaltıliraüçkuruş)

Teknisyen için aylık net : 1.986,47 TL (Bin dokuz yüz seksen altı lira kırk yedi kuruş)

            Olarak belirlenmesine ve sözleşme yapmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

51

İlçemiz Kocahasanlı Mahallesi Sınırları İçerisinde Uygun Görülen Bir Alanın “Küçük Sanayi Sitesi” Alanı Olarak Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

           Komisyonumuzca ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz Kocahasanlı Mahallesi sınırları içerisinde vatandaşlarımız tarafından talep edilen  “Küçük Sanayi Sitesi Alanı” nın Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce çalışmaları devam eden 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı çalışmalarında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce değerlendirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

52

Mülkiyeti Belediyemize ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi Konusunun  Görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2018 yılı için 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereği Belediye Meclisince görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince, mülkiyeti Belediyemize ait 2018 yılında kiraya verilecek taşınmazların  10 (on)  yıla kadar kiraya verilmesine,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

53

İlçemiz Sınırları İçerisinde Uygun Bir Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında “Otopark  Alanı” Olarak Plan Değişiklikleri Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi gereğince 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında olması nedeniyle uygun bir alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında “Otopark Alanı” olarak plan değişikliklerin yapılarak uygulamaya geçilmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması  teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

54

Kadro İhdası Konusunun Görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ihdas edilmesi ile ilgili I Sayılı kadro ihdas cetvelinin Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendi gereğince teklifin, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ihdas edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

55

İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünce;  Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

56

İş Deneyim ve İş Bitirme vb. Belgeleri ile Net-Brüt Alan Hesabı Onayı için Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Belediye Meclisimizin 16.10.2017 tarih ve 206 sayılı kararı ile onaylanmış olan 2018 Mali Yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili kararına ek olarak “İmar İle İlgili Harçlar” konu başlığı altında “İş Deneyim ve İş Bitirme vb. Belgeleri” ile “Net-Brüt Alan Hesabı (Yapı Ruhsat aşaması hariç)” onayı için ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması  teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

57

Belediyemize ait Merkez Mahallesinde Yapılan Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Tesiste Bulunan Kongre Salonundan Faydalanacaklar için (Düğün, Nişan, Sempozyum, Brifing, Tanıtım vb. Faaliyetlere ait) Ücretlerin Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Belediye Meclisimizin 16/10/2017 tarih ve 206 sayılı 2018 Mali Yılı Ücretler Tarifesi kararına ek olarak;

Belediyemizce Merkez Mahallesinde yapılan, çok amaçlı sosyal ve kültürel tesiste bulunan Kongre Salonundan faydalanacaklar için, (Düğün, Nişan, Sempozyum, Brifing, Tanıtım vb. faaliyetlere ait) ücretlerin tespiti konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması  teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

58

Belediyemize ait olan Kreş ve Gündüz Bakımevinden Faydalanacaklar için Aylık Kreş Ücreti Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

 

  Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediye Meclisimizin 16/10/2017 tarih ve 206 sayılı 2018 Mali Yılı Ücretler Tarifesi kararına ek olarak;

Belediyemize ait olan, Kreş ve Gündüz Bakımevinden faydalanacaklar için, aylık Kreş ücretinin tespiti konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması  teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2018

59

İlçemiz Koyuncu Mahallesi, 85 Ada, 42 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  İlçemiz, Koyuncu Mahallesi, 85 ada, 42 parsel üzerinde bulunan taşınmazının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak ayrıldığı, bahse konu parsele Tarımsal Amaçlı Tesis yapmak için gerekli kamu yararı kararının alınmasını talep etmiştir. Söz konusu parsele Kamu Yararı Kararı alınması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım