01/03/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/03/2018

60

İlçemiz Sınırları İçerisinde Uygun Bir Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında “Otopark  Alanı” Olarak Plan Değişiklikleri Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

 

Komisyonumuzca ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz sınırları içerisinde uygun bir alanın “Otopark Alanı” olarak plan değişikliği yapılması Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce çalışmaları devam eden 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı çalışmalarında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce değerlendirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/03/2018

61

İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;          

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

01/03/2018

 

62

 

İş Deneyim ve İş Bitirme vb. Belgeleri ile Net-Brüt Alan Hesabı Onayı için Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

2018 Mali Yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesine ek olarak, İş Deneyimi ve İş Bitirme vb. Belgelerden 1.500,00 TL (bin beş yüz Türk Lirası) ve Net-Brüt Alan Hesabı (Yapı Ruhsat Aşaması Hariç) Onayı için 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) ücret alınması, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

 

 

01/03/2018

 

63

 

Belediyemize ait Merkez Mahallesinde Yapılan Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Tesiste Bulunan Kongre Salonundan Faydalanacaklar için (Düğün, Nişan, Sempozyum, Brifing, Tanıtım vb. Faaliyetlere ait) Ücretlerin Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

2018 Mali Yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesine ek olarak, Belediyemize ait Merkez Mahallesinde yapılan, çok amaçlı sosyal ve kültürel tesiste bulunan, Kongre Salonundan (Düğün, Nişan, Sempozyum, Brifing, Tanıtım vb. faaliyetlere ait) faydalanacaklar için, bin (1.000) adet sandalye süslemesi, seksen (80,00) adet masa süslemesi, düğün için gelin masası süslemesi ve gelin yolu süslemesi ile birlikte etkinlik başına KDV dahil 6.000,00 TL (altı bin Türk Lirası) ücret alınması, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/03/2018

64

Belediyemize ait olan Kreş ve Gündüz Bakımevinden Faydalanacaklar için Aylık Kreş Ücreti Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

2018 Mali Yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesine ek olarak, Belediyemize ait Kreş ve Gündüz Bakımevinden faydalanacaklar için, aylık 750,00 (yedi yüz elli Türk Lirası) ücret alınması (Servis Hizmeti Belediyemize ait değildir), Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/03/2018

65

           Hüseyin KIŞ Vek. Cemal AKÇER’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 7117,6 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Ayaş Mahallesi, 124 ada        2 parselde ada bütününde yer alan yapılaşma koşulu olan yapılaşma yapı yoğunluğu E=1.20, yapı yüksekliği Z+8 kat, olması teklifinin Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce çalışmaları devam eden 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı çalışmalarında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce değerlendirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2018

66

            Kadro İptal - İhdası Konusunun Görüşülmesi.

 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce; Belediyemizde görev yapmakta olan memurların Dolu Kadro Değişikliğini gösteren (III) sayılı cetvelin Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendi gereğince, Dolu Kadro Değişikliğini gösteren (III) sayılı cetvelin, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle, kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2018

67

           İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Ödenek Tertibi Açılması Konusunun Görüşülmesi.

 

           Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Yeni İhdas edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre, bütçe kalemlerinin açılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

           Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2018

68

Erdemli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evinin Açılması, İsminin Verilmesi ile Bütçe İçinde İşletme Kurulması Konusunun Görüşülmesi.

 

   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce; Mülkiyeti belediyemize ait Alata Mahallesi, 289 Ada, 17 parsel no.lu taşınmaz üzerine Erdemli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi yaptırılmıştır. Kreş ve Gündüz Bakımevinin isminin TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği  Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa ÖZALKAN isminin verilerek, Erdemli Belediyesi Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa ÖZALKAN Kreş ve Gündüz Bakım Evinin, 5393 sayılı kanunun 71.maddesi gereğince İçişleri Bakanlığından izin alınmak sureti ile bütçe içinde işletme kurulması ve işletilmesi hususunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından yapılan Kreş ve Gündüz Bakım Evine “Erdemli Belediyesi Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa ÖZALKAN Kreş ve Gündüz Bakım Evi” isminin verilmesine, 5393 sayılı kanunun 71.maddesi gereğince İçişleri Bakanlığından izin alınmak sureti ile bütçe içinde işletme kurulmasına ve işletilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2018

69

Toroslar Dağıtım A.Ş.Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ’nin ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yönetici Ali Sercan ÇADIRÇI’nın 22.02.2018 tarih ve 2018-516 sayılı yazısı ile Erdemli İlçesi, Çeşmeli, Kargıpınarı, Kumkuyu, Ayaş, Alata, Koyuncu ve Sarıkaya Mahallelerinde trafo yapılmasının planlandığı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo yeri olarak plana işlenmesinin uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü takdirde plan tadilatı yapılması talep edilmektedir. Bahse konu imar plan değişikliği talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2018

70

Alata Mahallesinde Yaptırılan Aԛuapark Sosyal Tesisine İsim Verilmesi ile Bütçe İçinde İşletme Kurulması Konusunun Görüşülmesi.

 

   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce; Belediyemizce Erdemli İlçesi, Alata Mahallesinde bulunan 3194 sayılı kanunun 18.maddesine göre Belediyemize terkedilmiş olan alan üzerine Aquapark Sosyal Tesisi yaptırılmıştır. Belediyemize ait Aquapark sosyal tesisinin isminin Belediye Meclisimiz tarafından belirlenmesi ve 5393 sayılı kanunun 71.maddesi gereğince İçişleri Bakanlığından izin alınmak sureti ile bütçe içinde işletme kurulması ve işletilmesi konusunun,  Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait Aquapark sosyal tesisine “Erdemli Belediyesi 1954 Aquapark Sosyal Tesisi” isminin verilmesine, 5393 sayılı kanunun 71.maddesi gereğince İçişleri Bakanlığından izin alınmak sureti ile bütçe içinde işletme kurulmasına ve işletilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/03/2018

 

71

 

Kadro İhdası Konusunun Görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce;  Belediyemiz bünyesindeki spor iş ve işlemlerini Belediye Meclisince çıkarılacak yönetmelik gereğince yürütmek üzere Spor İşleri Müdürlüğü ihdas edilmesi ile ilgili (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendi gereğince, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle, I sayılı kadro ihdas cetvelinin kabul edilerek, Spor İşleri Müdürlüğünün ihdas edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

01/03/2018

 

72

 

Spor İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünce;  Belediye Spor İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği hazırlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

01/03/2018

 

73

         

             İlçemiz Esenpınar Mahallesinde Yapılacak Olan 2/B Kadastro Çalışmaları için Bilirkişi  Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

 

Zabıta Müdürlüğünce;  Mersin İli Erdemli İlçesi ESENPINAR Mahallesinde yapılacak olan (2/B) kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, bilirkişilere ait listenin gönderilmesi talep edilmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Esenpınar Mahallesinde yapılacak olan 2/B kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere;

S.No

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

1

Hüseyin

SARI

28522894112

1970

2

Niyazi

ALTUNER

33286735366

1966

3

Celal

SEZER

30121840896

1963

4

Ömer

UYSAL

38881548892

1953

5

Veli

ÇINAR

36460629512

1956

6

Durmuş 

ATEŞ

34663689432

1966

 

tabloda isimleri belirtilen kişilerin bilirkişi olarak tespit edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

01/03/2018

 

74

         

            Eski Ayaş Sağlık Ocağı hizmet binasının, açılması planlanan Ayaş Geçici Jandarma Asayiş Karakolu için Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı’na tahsis edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Belediyemize ait olan tapuda Ayaş Mahallesi, 106 ada, 4 parselde bulunan 2.000,00 m² yüzölçümlü Ayaş Sağlık Ocağı eski hizmet binasının, açılması planlanan Ayaş Geçici Jandarma Asayiş Karakolu için Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı’na tahsis edilmesi talep edilmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2018

75

          İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan Kıbrıs Gazileri, Gazi Eşleri ve çocukları ile Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Belediye görevlilerinden oluşan grubun, Kıbrıs Barış Harekâtındaki yerleri ziyareti Konusunu Görüşülmesi.

 

Özel Kalem Müdürlüğünce;  İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan Kıbrıs Gazileri, Gazi Eşleri ve çocukları ile Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Belediye görevlilerinden oluşan grubun, Kıbrıs Barış Harekâtındaki yerleri ziyareti düşünüldüğünden, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan Kıbrıs Gazileri, Gazi Eşleri ve çocukları ile Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Belediye görevlilerinden oluşan grubun, Kıbrıs Barış Harekâtındaki yerleri ziyaret etmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2018

76

           Araç Bağışı (Hibe) Konusunun Görüşülmesi.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş tarafından, Belediyemize kayıtsız şartsız olarak bağışı yapılan Volkswagen marka (Passat 1.6 TDİ BMT 120 PS Comfortline DSG) 2015 Model WVWZZZ3CZFE494004 şase no.lu 33 ARA 47 plakalı otomobil ile Volkswagen marka (Caravelle 2.0 TDI Trendline L02 PS 9+1) 2015 model WV2ZZZZ7HZFH123634 şase no.lu 34 RGS 26 plakalı minibüsün bağışının kabulüne ve bağışın kabulü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım