01/03/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/03/2019

25

2019 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi İçin Ek Karar Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;

Erdemli Belediye Meclisi’nin 01/10/2018 tarih ve 183 sayılı Karar ile kabul edilen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince de 14/12/2018 tarih ve 852 sayılı Karar ile kabul edilen 2019 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine ilişkin olarak,

EK KARAR: “Danıştay’ın içtihatlarına göre bir yerde, su ve elektrik abonelerinin bulunması o yerde yaşamsal fonksiyonların olduğunun göstergesidir.  Bu sebep ile bu sözleşmeye imza atmayan kişilere tek taraflı olarak Belediye/Su idaresi yükümlülük koyabilir. (Danıştay 14. Daire -E.2013/7603, K.2015/1087, T.12.02.2015) Bu karar ile ABONE tarifinin hem su, hem atıksu hem de katı atık hizmetlerinden yararlanan kişiyi ifade etmesi sebebi ile MESKİ ile abonelik sözleşmesi yapmış olanlar, 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı R.G.’de yayımlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen sözleşmeyi (Evsel Katı Atık Hizmet Bedeli Sözleşmesi) yapmış sayılırlar.” 

Erdemli Belediye Meclisi’nin 01/10/2018 tarih ve 183 sayılı Meclis Kararına ek olarak alınması ve ilan edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2019

26

Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;

           Kumkuyu-Ayaş Mahallesinde yapılacak olan, 3402 sayılı kanunun 22-a maddesi Uygulaması (Kadastro Güncelleme) çalışmalarında, 22-a uygulama (Kadastro Güncelleme)  çalışmalarında ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere;

 

ADI

 

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

 

 

İbrahim

ERSOY

54154039652

1960

Şaban

DÖLEK

10643489926

1964

Hasan

SERİN

11570459068

1960

Hasan

KARA

54535026998

1946

Durhasan

AKÇA

12101441330

1958

Hasan

OKUR

52021110732

1954

          Yukarıda ki tabloda isimleri belirtilen kişilerin bilirkişi olarak tespit edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2019

27

İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesindeki 104 Ada 8 Parsede Bulunan Arsadaki Yollara İsim ve Numara Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;

Komisyonumuzca sokak ismi verilmesi konusunun incelenmesi neticesinde,  Arpaçbahşiş Mah. 104 ada,  8 parselde kayıtlı arsanın doğu cephesinde yer alan 12.00 metrelik imar yoluna “Demirler Sokak” kuzeyinde yer alan 10.00 metrelik imar yoluna “Doğanyiğit Sokak,  güneyinde yer alan 12.00 metrelik imar yoluna “Doğrular Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2019

28

İlçemiz Kösbucağı Mahallesinde Bulunan Futbol Sahasına “Tolgahan YILMAZ Futbol Sahası” İsminin Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu futbol sahasına isim verilmesi konusunun incelenmesi neticesinde,  Kösbucağı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesinden Erdemli Belediyesine tahsisli 2149 parselde bulunan futbol sahasına “TOLGAHAN YILMAZ FUTBOL SAHASI” isminin verilmesi teklifinin Mehmet GÖK’ün kabul oyuna karşılık ertelenmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2019

29

İlçemiz Ayaş Mahallesi, 453 Parselde Kayıtlı Taşınmaz ile İlgili Mahkeme Kararının Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, Kale Üstü Mevkii’nde bulunan 453 parsel sayılı taşınmazı da kapsayan alanda, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının onaylanmasına ilişkin mülga Kumkuyu Belediye Meclisinin 11.05.1992 tarih ve 13 sayılı Kararı’nın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2015/1616 Esas sayılı dosyası ile açılan davada mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuş olup, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi tarafından “…Davacının istinaf başvurusunun kısmen (taşınmazın dava konusu plandaki park alanına isabet eden kısmı bakımından) reddine, (plandaki 12 metrelik imar yolu bakımından) kabulüne, istinaf istemine konu İdare Mahkemesi kararının dava konusu imar planındaki 12 metrelik imar yoluna ilişkin kısmının kaldırılmasına, anılan kısım (dava konusu taşınmaza isabet eden 12 metrelik imar yolu) bakımından dava konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının iptaline, netice olarak davanın tümü itibariyle; dava konusu planın taşınmaza isabet eden park alanına ilişkin kısmı bakımından davanın reddine, 12 metrelik yola ilişkin kısmının ise iptaline…” karar verilmiştir. Mahkeme kararında 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında gösterilmiş olan 12 metrelik imar yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında gösterilmediği gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bahse konu Mahkeme Kararının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2019

30

İlçemiz Koyuncu Mahallesi 884 Ada 2 Parselde Kayıtlı 218,00 m² Yüzölçümlü Trafo Arsasının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne (TEDAŞ) Devredilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İlçemiz Koyuncu Mahallesi 884 ada 2 parselde kayıtlı 218,00 m² yüzölçümlü ‘Trafo Arsasının 2705 Sayılı Kanun ile bu kanuna istinaden 17 Aralık 1982 tarih ve 17901 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yönetmelik Kapsamında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne (TEDAŞ) tashihen devredilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek  karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/03/2019

 

31

Belediyemize ait 33 VRF 19 Plaklı Aracın Trafik Kazası Sonucunda Pert Olmasından Dolayı, Trafikten Çekmeye, Hurdaya Ayırmaya, Trafikten ve Vergi Kaydından Düşürmeye ve Satış  İşlemlerini Yapmaya Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce; Limon Çiçeği biriminde görevli Ömer BAYIR’ın sevk ve idaresindeki 33 VRF 19 plakalı aracın 05.01.2019 tarihinde karıştığı trafik kazası sonucunda pert olmasından dolayı, sigorta şirketlerine veya yetkili birine trafikten çekmeye, hurdaya ayırmaya, trafikten ve vergi kaydından düşürmeye ve satış işlemlerini yapmaya yetki verilmesi ile ilgili olarak, Ramazan Selçuk ÇİFTÇİ (Sadullah oğlu, 41611457616 T.C. Kimlik numaralı) isimli personele münferiden yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait 33 VRF 19 plakalı aracın 05.01.2019 tarihinde karıştığı trafik kazası sonucunda pert olmasından dolayı, sigorta şirketlerine veya yetkili birine trafikten çekmeye, hurdaya ayırmaya, trafikten ve vergi kaydından düşürmeye ve satış işlemlerini yapmaya, Belediyemiz personellerinden Sadullah oğlu,  T.C. 41611457616 Kimlik Numaralı Ramazan Selçuk ÇİFTÇİ’ye  münferiden yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2019

32

          İlçemiz Sarıkaya Mahallesinde  Bulunan Caddeye Ali SERİN’in Talebi Doğrultusunda İsim Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Belediye meclis üyesi Ali SERİN tarafından, İlçemiz Sarıkaya mahallesinde evinin bulunduğu caddeye babası Kerim SERİN’in isminin verilmesi istenmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2019

33

           İlçemiz Semt Pazarları Esnaflarının Taleplerinin Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Semt Pazarları Esnaflarının talepleri doğrultusunda, Pazar yeri işgaliye bedellerinin pazarcı esnaflarımızın durumu, günümüzün ekonomik şartları ve halkımızın alım gücüde göz önünde bulundurularak, 10.10.2018 tarih ve 199 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 2019 Mali yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesinin 11.maddesinde bulunan Tezgah Kurma ücretinin (KDV dahil) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Mahallelere kurulan semt pazarlarına tezgah açanlardan;

a) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelere kurulan semt pazarlarına tezgah açanlardan  yıllık m2 birim fiyatı üzerinden ücret alınan yerlerden,

b) Kapalı Pazar yerlerinden tahsis ücreti yıllık olarak ,

c) Kapalı Semt Pazar yerlerinden (Beldelerde bulunan) tahsis ücret yıllık olarak alınan tahsis ücretlerinden %25 indirim yapılması teklif edildi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, 10.10.2018 tarih ve 199 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 2019 Mali yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesinin 11.maddesinde bulunan Tezgah Kurma ücretinin (KDV dahil) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Mahallelere kurulan semt pazarlarına tezgah açanlardan yıllık m² birim fiyatı üzerinden ücret alınan yerlerden, İlçe Merkezinde ve Beldelerden dönüşen Mahallelerde bulunan Kapalı Pazar yerlerinden yıllık olarak alınan tahsis ücretlerinden %25 indirim yapılmasına, Hüseyin TANER, Veli ŞAHMAN ve Adnan DÖLEK’in ret oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım