02/01/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02/01/2018

1

Pazar Yerleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.   

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Mahallelerde (Beldelerde) bulunan pazar yeri tahsis ücretinin yıllık KDV dahil  720,00 TL (yedi yüz yirmi Türk Lirası)  olarak belirlenmesi ve her ayın son mesai günü olmak üzere 12 (on iki) taksitte tahsil edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2018

2

Fatma UYSAL, Abdullah YAŞAR ve Adile SARIBACAK’ın İmar Plan  Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 3539,5 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz Kumkuyu-Tırtar Mahallesi, 499, 1325, 1326, 1327 ve 1328 no.lu parsellerin 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2018

3

İlçemiz Aydınlar Mahallesi, 132 Ada, 31 Parselde Kayıtlı 477,56 m² Yüzölçümlü “Tarla” Vasfındaki Taşınmazın Satışı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu dosyada ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Aydınlar Mahallesi, 132 ada 31 9arsel numaralı 477,56 m² yüzölçümlü “Tarla” vasfındaki taşınmazın satışının yapılması komisyonlarımızca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2018

4

2018 Yılı Meclis Toplantı Günü ve Tatil Ayının Belirlenmesi  Konusunun Görüşülmesi.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 2018 Yılı Meclis Toplantı gününün her ayın ilk mesai günü saat 16.00 olarak belirlenmesine ve 2018 yılı içerisinde Belediye Meclisinin tatil yapmamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2018

5

2018 Yılı Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 2018 yılında Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek ücretin en üst limitten ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2018

6

2018 Yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi için yapılan gizli oylama neticesinde; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubundan İbrahim TEPE 24 oy,  Mehmet GÜLDALI  24 oy, Harun SARI 24 oy,  Adalet ve Kalkınma Partisi  (AK PARTİ) grubundan da Mehmet GÖK 22 oy, Celil İbrahim ERSİN 22 oy alarak denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler. 

02/01/2018

7

2018 Yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi uyarınca,  Denetim Komisyonu’nun çalışmalarında ihtiyaç duyması halinde, kamu personelinden veya diğer uzman kişilerden bir kişinin en fazla 45 işgünü süre ile görevlendirilmesine, Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000), kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın ödenmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2018

8

Aydınlar Mahallesinde Uygun Bulunan Bir Caddeye Gazi Ali GÖZOĞLU İsminin Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;

     05.12.2017 tarih ve 2017/19648 sayılı Ali GÖZOĞLU tarafından verilen dilekçe ile ilgili olarak; Aydınlar Mahallesi Merkez Sokakta uygun bulunan bir caddeye Gazi Ali GÖZOĞLU isminin verilmesi istenmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2018

9

Hüseyin BAHAR tarafından yapılan Alata Mahallesi 677 Ada 7 Parseldeki Hisselerinin Hibesi  (Bağışı) Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Hüseyin BAHAR ve hissedarlarının, Alata Mahallesi, 677 ada 7 parseldeki hisselerinin hibe olarak kabul edilmesine,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2018

10

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce;

Belediye Meclisinin 01.04.2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği, Sayıştay Başkanlığının önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin İçişleri Bakanlığından onay alınması için tekrar Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2018

11

İlçemiz Sınırları İçerisindeki Muhtelif Yolların Asfaltlama Çalışmaları Kapsamında Plent Altı Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini İşinde Kullanılmak Üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İlçemiz sınırları içerisindeki Muhtelif Yolların Asfaltlama çalışmaları kapsamında, Plent Altı Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini işinde kullanılmak üzere 7.000.000,00 TL (yedi milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2018

12

İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan 1.Grup Mahallelerde Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşinde Kullanılmak Üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve 1. grup mahallelerde Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt yapım işinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 7.000.000,00 TL (yedi milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2018

13

İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan 2.Grup Mahallelerde Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşinde Kullanılmak Üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 2. grup mahallelerde Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt yapım işinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 7.000.000,00 TL (yedi milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2018

14

İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Yolların Çift Tabaka Emülsiyonlu Sathi Kaplama Asfalt Yapım İşinde Kullanılmak Üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Muhtelif Yolların Çift Tabaka Emülsiyonlu Sathi Kaplama Asfalt Yapım İşinde Kullanılmak üzere ihtiyaç olan 5.000.000,00 TL (beş milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2018

15

Belediyemizin Garanti Bankası Akaryakıt Hesabına (6298341 Nolu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait GARANTİ BANKASI AKARYAKIT HESABI; 6298341 no.lu hesabının, kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

16

Belediyemizin Denizbank İller Bankası Payı Hesabına (6428301000003 no.lu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait DENİZBANK İLLER BANK.PAYI HESABI; 6428301000003 no.lu hesabının kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

17

Belediyemizin Denizbank Kredi Hesabına (642830100001 no.lu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait DENİZBANK KREDİ HESABI; 642830100001 no.lu hesabının kamu hizmetinde  kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

 

02/01/2018

18

Belediyemiz Taşınmaz Mallarının Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.   

           Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yürüttüğü hizmetlerin devamı için, taşınmaz mallarının kamu hizmetinde kullanıldığına dair fiilen kamuya tahsis edilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, bahse konu Belediyemiz taşınmazları kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2018

19

Belediyemiz Başkanlık, Müdürlük, ve Diğer Tüm Birimlerinde Kullanılan Büro Malzemelerinin (Bilgisayarlar, Yazıcılar, Tarayıcılar, Masa ve Sandalyeler, Dosya Dolapları, Klimalar, Telsiz ve Kablolu Telefonlar, Fotokopi Makineleri vb.) Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Belediyemizin, Başkanlık, Müdürlük ve diğer tüm birimlerinde kullanılan Büro malzemelerinin (Bilgisayarlar, Yazıcılar, Tarayıcılar, Masa ve Sandalyeler, Dosya Dolapları, Klimalar, Telsiz ve kablolu telefonlar, Fotokopi makineleri vb.) kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2018

20

Belediyemizin Halk Bankası Cari Hesabına (07000003 no.lu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait HALK BANKASI CARİ HESABI; 07000003  no.lu hesabının kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

 

 

02/01/2018

21

Belediyemizin Türk Ekonomi Bankası Kredi Hesabına                                                    (TR 55 0003 2000 0000 0017 5193 62 İBAN no.lu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait TÜRK EKONOMİ BANKASI KREDİ HESABI;     TR 55 0003 2000 0000 0017 5193 62 İBAN  no.lu hesabının kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

22

Belediyemizin Halk Bankası Hesabına (06000010 no.lu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait HALK BANKASI HESABI; 06000010 no.lu hesabının kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

23

Belediyemizin Vakıfbank Cari Hesabına (7287989477 no.lu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait VAKIFBANK CARİ HESABI; 7287989477 no.lu hesabının kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

24

Belediyemizin Türk Ekonomi Bankası Kredi Hesabına         (TR 51 0003 2000 0000 0019 5323 78 İBAN no.lu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait TÜRK EKONOMİ BANKASI KREDİ HESABI;     TR 51 0003 2000 0000 0019 5323 78 İBAN no.lu hesabının kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

25

Belediyemizin Vakıfbank Otopark Hesabına (2019997 no.lu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait VAKIFBANK OTOPARK HESABI; 2019997 no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

26

Belediyemizin Vakıfbank Vergi Hesabına (158007297355607 no.lu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait VAKIFBANK VERGİ HESABI; 158007297355607 no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

27

Belediyemizin Vakıfbank Arsa Satış Hesabına                       (TR 60 0001 5001 5800 7302 9147 83 İBAN Nolu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait VAKIFBANK ARSA SATIŞ HESABI;                      TR 60 0001 5001 5800 7302 9147 83 İBAN no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

28

Belediyemizin Vakıfbank Su Kullanım Hesabına (7295253407 Nolu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait VAKIFBANK SU KULLANIM HESABI; 7295253407 no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

29

Belediyemizin Vakıfbank Akaryakıt Hesabına                       (TR 39 0001 5001 5800 7289 1289 39 İBAN Nolu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait VAKIFBANK AKARYAKIT  HESABI;                   TR 39 0001 5001 5800 7289 1289 39 İBAN no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

30

Belediyemizin Vakıfbank Kredi Hesabına (7261009415 Nolu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait VAKIFBANK KREDİ  HESABI; 7261009415 no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

31

Belediyemizin Vakıfbank Akaryakıt Hesabına                       (TR 73 0001 5001 5800 2591 3566 35 İBAN Nolu)  Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait VAKIFBANK AKARYAKIT HESABI;                    TR 73 0001 5001 5800 2591 3566 35 İBAN no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

32

Belediyemizin Vakıfbank Otopark Hesabına %25                       (TR 18 0001 5001 5800 7265 6028 40 İBAN Nolu)  Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait VAKIFBANK OTOPARK HESABI %25;                TR 18 0001 5001 5800 7265 6028 40 İBAN no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

33

Belediyemizin Yapı Kredi Bankası Pos Hesabına (50863666 Nolu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait YAPI KREDİ BANKASI POS HESABI; 50863666 no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

34

Belediyemizin Yapı Kredi Bankası Akaryakıt Pos Hesabına (70721648 Nolu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait YAPI KREDİ BANKASI AKARYAKIT POS HESABI; 70721648 no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

35

Belediyemizin Yapı Kredi Bankası Maaş Hesabına                     (TR 44 0006 7010 0000 0052 7533 38 İBAN Nolu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait YAPI KREDİ BANKASI MAAŞ HESABI;               TR 44 0006 7010 0000 0052 7533 38 İBAN no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2018

36

Belediyemizin Ziraat Bankası Hazine Taşın. Satış Fon Hesabına (TR 94 0001 0004 9032 4886 1050 12 İBAN Nolu) Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize ait ZİRAAT  BANKASI HAZİNE TAŞIN.SATIŞ FON  HESABI; TR 94 0001 0004 9032 4886 1050 12 İBAN no.lu hesabı kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın  ret oylarına karşılık  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.

02/01/2018

37

Belediyemize ait İş Makinelerinin Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

           Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yürüttüğü hizmetlerin devamı için, Belediyemize ait iş makinelerinin kamu hizmetinde kullanıldığına dair fiilen kamuya tahsis edilmesi hususunun Belediye meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Bahse konu Belediyemize ait iş makineleri kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2018

38

Belediyemize ait Otomobillerin, Çift Kabin Kamyonetlerin ve Kamyonetlerin Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

           Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yürüttüğü hizmetlerin devamı için, Belediyemize ait Otomobillerin, Çift Kabin Kamyonetlerin ve Kamyonetlerin kamu hizmetinde kullanıldığına dair fiilen kamuya tahsis edilmesi hususunun Belediye meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Bahse konu Belediyemize ait Otomobiller, Çift Kabin Kamyonetler ve Kamyonetler kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına,  mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2018

39

Belediyemize ait Damperli Kamyonların ve Traktörlerin Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

            Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yürüttüğü hizmetlerin devamı için, Belediyemize ait Damperli Kamyonların ve Traktörlerin Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair fiilen kamuya tahsis edilmesi hususunun Belediye meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Bahse konu Belediyemize ait Damperli Kamyonlar ve Traktörler Kamu hizmetinde kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2018

40

Belediyemize ait Çöp Kamyonlarının Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

            Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yürüttüğü hizmetlerin devamı için, Belediyemize ait çöp kamyonlarının kamu hizmetinde kullanıldığına dair fiilen kamuya tahsis edilmesi hususunun, Belediye meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Bahse konu Belediyemize ait Çöp Kamyonları Kamu Hizmetinde Kullanıldığından dolayı, kamuya tahsis edilmesine ve kamu yararı kararı alınmasına,  mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

 

02/01/2018

41

Belediyemize ait Tam ve Hisseli Taşınmazların Satışı Konusunun Görüşülmesi.

            Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait tam ve hisseli parsellerin belediyemize ait olan borçların ödenmesi için  taşınmazların satışının yapılması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2018

42

Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce; 3 adet Mühendis, 1 adet Mimar, 2 adet Avukat, 4 adet Tekniker, 3 adet Teknisyenin 2018 yılında da çalıştırılması ve ücretlerinin tespitinin yapılması, ayrıca sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2018

43

Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce; Belediyemizde Meclis Üyeleri arasından atanan Belediye Başkan Yardımcılarının ücretlerinin tespiti ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemizde gerektiğinde meclis üyeleri arasından atanan Belediye Başkan Yardımcılarına ödenecek ücretin, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3'ü olarak belirlenmesine ve bu husus da Belediye Başkanına yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

02/01/2018

44

Esenpınar Mahallesine Mesire Alanı ve Futbol Sahası Yapılması ve İlçemiz Genelinde Park, Meydan, Çevre Düzenlemesi, İstinat Duvarı vb. Muhtelif Yapım İşleri için Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, Esenpınar Mahallesine Mesire Alanı ve Futbol Sahası Yapılması ve İlçemiz Genelinde  Park, Meydan, Çevre Düzenlemesi, İstinat Duvarı vb. Muhtelif Yapım İşleri için 3.000.000,00 TL (üç milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2018

45

Koyuncu Mahallesine Yapılacak Olan Mesire Alanı, Macera Park Yapımı ve Şehitlik Anıtı Yapımı için Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, Koyuncu Mahallesine Yapılacak Olan Mesire Alanı, Macera Park Yapımı ve Şehitlik Anıtı Yapımı için 4.000.000,00 TL (dört milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2018

46

Kent Mobilyaları, Çocuk Oyun Grupları, Spor Aletlerinin Alınması için Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, Kent Mobilyaları, Çocuk Oyun Grupları, Spor Aletlerinin Alınması için 3.000.000,00 TL (üç milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım