02/05/2017 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               T.C.

                                 MERSİN ERDEMLİ

                               BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KATILMAYANLAR  : Ali VAR, Serdar ARSLAN, Ali TOPUZ, Mehmet GÜLDALI, Cengiz Topel  

                                        YILDIZ, Yemliha GÜNAYDIN  

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02/05/2017

99

Araç Park Yasağı Yerlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;    

            Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerince düzenlenen tespit tutanağına istinaden okul giriş ve çıkışlarının cadde ve sokak üzerine öğrenci yaya geçidi çizilmesi, uyarıcı tabelalar konulması yaya geçitlerinden itibaren çift taraflı 15’er metre aralıklarla plastik dubaların konulması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

100

İlçemiz Kayacı Mahallesi 032d09d2 Pafta 101 Ada 174 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı için 1/1000 Ölçekli  

Uygulama İmar  Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

             İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;  

             Komisyonumuzca söz konusu 23648 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde,  İlçemiz, Kayacı Mahallesi, 032d09d2 pafta, 101 ada, 174 no.lu parselde kayıtlı 11.723,38 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

101

İlçemizde Doğalgazın Yaygınlaştırılması Konusunun Görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;    

             Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Doğalgaz dağıtım şirketlerinin kazı, ruhsat, harç, zemin tahrip ve asfalt kaplama gibi bedellerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir AYKOME ile İlçemize gelmesi düşünülen doğalgaz alt yapısını yapacak firma arasında yapılacak protokole bağlı kalınarak eş güdümlü olarak yürütülmesi  komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

102

Turhan BİLGİN, Ayşe Sibel Bilgin KASAPOĞLU, Ruhan BİLGİN, Seval KESER ve İlhan BİLGİN’in  İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 

             İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;  

             Komisyonumuzca söz konusu 13666,5 plan işlem numaralı plan tadilat dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, İlçemiz, Arpaçbahşiş Mahallesi, 289 ada, 290 ada ve 291 adanın birleştirilerek yeşil alanları, sosyal donatı alanları ve otopark alanlarıyla komplex bir site tipi yapılaşmaya olanak sağlamasıyla modern bir kentleşmenin planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun  görülmemiştir. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

103

 İlçemiz Sarıkaya ve Aydınlar Mahallelerinde Yapılacak Olan 2/B Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;    

            Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Sarıkaya ve Aydınlar Mahallelerinde Yapılacak Olan 2/B Çalışmaları için aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen bilirkişi listesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

Asım

KAYA

41218471244

1960

Veli 

ERGEN

40450496800

1954

Ahmet

ATAŞ

44023377718

1955

İbrahim

GÜRSOY

42412431416

1939

Osman Mustafa

GÜRSOY

42094442076

1954

Şevki

ÖZER

39694522000

1941

Cemil

BOZKURT

33604724638

1968

Hüseyin

ÜLKER

49915180940

1935

Kadir

BOZKURT

33607724574

1965

Yusuf

EVLİK

51577125542

1939

Ahmet

ÜLKER

35131673762

1966

Halim

EVLİK

51484128698

1953

    Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

104

            2016 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabın Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemiz 2016 mali yılı İdare ve Kesin Hesap cetvelleri Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 30047795- E.151 sayılı yazısı ile Belediye Başkanlığına teslim edilerek Başkanlık tarafından incelendikten sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.04.2017 tarih ve 30047795- E.202 sayılı yazısı ile Belediye Encümenine havale edilmiş,  Belediye Encümeni tarafından da incelenerek gelir ve gider cetvellerinin denk olduğu görülmüş ve 13.04.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

             5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( b ) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40.maddesinin 1.fıkrasına göre, belediye meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

105

           İlçemiz Sınırları İçerisindeki  İkinci El Oto Galerileri ile ilgili Konunun Görüşülmesi.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce;  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.11.2008 tarih ve  B.05.0.MAH.0.07.01.00/29579 sayılı Genelgesi kapsamında bundan böyle ikinci el oto galerilerinin yerleşim yerleri dışına çıkaran ilçelerimiz de dahil olmak üzere nüfusu yüz binden fazla olan diğer belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı raporların valilikçe her üç ayda bir Bakanlığa sunulacak rapora esas olmak üzere üç aylık dönemin bitimini takip eden ayın ilk haftası içerisinde valiliğe gönderilmesini, raporları düzenli olarak göndermeyen ilgililer hakkında yasal işlem yapılacağı,  Mersin Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 05.04.2017 tarih ve 65191134-250-E.9582 sayılı yazısı ve Erdemli Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin 07.04.2017 tarih ve 413961156-250- sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

  Kayıtlarımızda yapılan incelemede İlçemiz sınırları içerisinde toplam 10 (on) adet oto galeri işletmesine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.  

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

106

            İlçemiz Koyuncu Mahallesi 707 Ada 12 ve 26 Parselde Bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan TOKİ  Konutlarındaki Borcunu Süresi İçerisinde Ödemeyenlerin ve Hak Sahipliği Sona Eren Boşaltılmış  Dairelerin Satışının Yapılması Konusunun Görüşülmesi.

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.01.2017 tarih ve E.52 sayılı ve  07.04.2017 tarih ve E.192 sayılı yazıları ile İlçemiz, Koyuncu Mahallesi 707 ada 12 ve 26 parselde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan TOKİ konutlarındaki borcunu süresi içerisinde ödemeyenlerden ve hak sahipliği sona eren boşaltılmış dairelerin satışının yapılması ve Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

107

              Belediyemizce Yapılacak Olan Projelerin Hayata Geçirilmesinde, Belediyemize ait olan Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı No:34/1 I Numarada Bulunan Ahşap Yapının Kullanılması ve Projelere Destek Vermek İsteyen Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Yapılacak Olan İş ve İşlemlerde Belediye  Başkanına Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

   Park ve Bahçeler Müdürlüğünce;  Belediyemizce yapılacak olan projelerin hayata geçirilmesinde, belediyemize ait olan Akdeniz Mahallesi, Erdemoğlu Bulvarı No: 34/1 I numarada bulunan ahşap yapının kullanılması ve projelere destek vermek isteyen Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılacak olan iş ve işlemlerde Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2017

108

            Erdemli Kent Konseyi Kültür, Turizm Çalışma Grubunun Raporunun Görüşülmesi.

   Kültür İşleri Müdürlüğünce; Erdemli Kent Konseyi, Kültür, Turizm Çalışma Gurubunun 12.04.2017 tarihli raporunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2017

109

            Emekli Tarih Öğretmeni Ahmet Refik ERDEM’in Erdemli Kaymakamlık Makamına Vermiş Olduğu 27.01.2017 Tarihli Dilekçesinin Görüşülmesi.

   Kültür İşleri Müdürlüğünce; Emekli Tarih Öğretmeni Ahmet Refik ERDEM tarafından Kaymakamlığımıza verilen 27.01.2017 tarihli dilekçesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünden alınan 07.03.2017 tarih ve 1707 sayılı yazıya istinaden gerekli incelemenin yapılarak 05.05.2012 tarih ve 28283 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kuruluş Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlama Yönetmeliği’’ 4. Bölüm, 8. Madde gereğince her yıl ‘‘5 Ocak Erdemli İlçesinin Kurtuluş Günü’’ olarak kutlanıp kutlanmayacağının Belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/05/2017

110

             2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun Meclisin Bilgisine Sunulması Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Sayıştay Başkanlığının 18.04.2017 tarih ve 19.Denetim Grup Baş.2017/50 sayılı yazısı gereğince,  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre idaremizin denetimi sonucunda düzenlenen 2016 yılı Denetim Raporu, 5393 sayılı Belediye K.nun 55.maddesi hükmü uyarınca, Belediye Meclisin Bilgisine sunuldu.

02/05/2017

111

            Altınata Gayrimenkul Dnş.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  İmar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Alata Mahallesi, 032C12D2D pafta, 371 ada, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 no.lu parsellerde kayıtlıdır. Erdemli Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı, 5 (beş) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=0.30, yapılaşma yoğunluğu Kaks=1.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile ada bazında 371 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) önerilmiş olup; Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

112

            İlçemiz Kumkuyu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 962 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce: Kumkuyu Mahallesi, 962 parsel üzerine 76,875 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun    13.maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerektiğinden, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

113

          İlçemiz Akpınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 103 Ada 81 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Akpınar Mahallesi, 103 ada, 81 parsel üzerine 104 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerektiğinden, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

114

           İlçemiz Çiftepınar Mahallesinde Yapılacak Olan Kadastro Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi  Konusunun Görüşülmesi.

Zabıta Müdürlüğünce;  Mersin Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 21.04.2017 tarih ve E.928862 sayılı yazısında, İlçemiz Çiftepınar Mahallesinde 3402 sayılı yasanın geçici 8. maddesine göre yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan seçilmek üzere 6 (altı) adet bilirkişinin 15 (on beş) gün içinde seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi istenmektedir.

 Belediyemiz Meclisince isimlerinin belirlenerek karara bağlanması ve belirlenen listenin Mersin Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

115

           İlçemiz Tömük Mahallesinde Yapılacak Olan Kadastro Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi  Konusunun Görüşülmesi.

Zabıta Müdürlüğünce;  Mersin Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 21.04.2017 tarih ve E.928878 sayılı yazısında, İlçemiz Tömük Mahallesinde 3402 sayılı yasanın geçici 8. Maddesine göre yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan seçilmek üzere 6 (altı) adet bilirkişinin 15 (onbeş) gün içinde seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi istenmektedir.

Belediyemiz Meclisince isimlerinin belirlenerek karara bağlanması ve belirlenen listenin Mersin Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

116

          Belediyemize ait İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi 104 Ada 8 Parselde 923,00 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Satışı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Tapuda İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi 104 ada 8 parselde mülkiyeti belediyemize ait olan 923,00m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılmasının ve Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunun, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2017

117

Erdemli Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Hüseyin GÖLGELİ’nin İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Belediye Meclis Başkanlığına sunulan ve gündeme alınması mevcudun oybirliği ile kabul edilen, Belediye Meclis Üyelerinden Şaban DÖLEK ve Şevki ŞEVK’in önergesi ile 988 ada, 032c12d4d pafta, 3 parselde bulunan Erdemli Devlet Hastanesine ek bina yapılmasının planlandığı, bu nedenle çekme mesafesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek imar plan değişiklik talebinin,  Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım