03/07/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

03/07/2017

136

Halil İbrahim POYRAZ ve Hissedarlarının İmar Plan Değişiklik Talebi Konunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;  

Komisyonumuzca 4555,10 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Koyuncu Mahallesi, 869 ada,  6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi konut alanı için E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve Ticaret Alanı için ise Taks=1-0.40, E=3.40 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) olmasına ait plan değişiklik teklifi Alpay OKTAY ve Mehmet GÖK’ün red yönündeki oylarına karşılık daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

137

           Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;  

Komisyonumuzca söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları) incelenmesi neticesinde, Arpaçbahşiş Mahallesinde 032C13A4A-1D-1C-2A-2D imar paftalarında yer alan muhtelif alanlara trafo alanı (TR1-TR2-TR3-TR4-TR5-TR6-TR7-TR8-TR9) işaretlenmesine ait 13666,6 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi, Kargıpınarı Mahallesinde 032C09A4B-4C ve 032C09D1C imar paftalarında yer alan muhtelif alanlara trafo alanı (TR1-TR2-TR3) işaretlenmesi ait 8826,6 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi, Kumkuyu Mahallesinde 032D25A3D-032D25B4A imar paftalarında yer alan muhtelif alanlara trafo alanı (TR1-TR2) işaretlenmesine ait 3539,4 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi, Erdemli Alata Mahallesinde 032C12D2C-3B-3A imar paftalarında yer alan muhtelif alanlara trafo alanı (DM1-TR7-TR9) işaretlenmesine ait 4553,9 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi, Erdemli Koyuncu Mahallesinde 032C11C3B-3A-3C, 032C16B1C imar paftalarında yer alan muhtelif alanlara trafo alanı (TR1-TR2-TR3-TR4-TR5-TR6-TR8) işaretlenmesine ait 4555,9 plan işlem numaralı plan değişiklik tekliflerinden özel mülkiyete işaretlenmiş olan trafo taleplerinin daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesine, kamusal alana ve mülkiyeti hazineye ait alanlara işaretlenmiş olan trafo teklifleri ise komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

138

 Limonlu (Çamlıbel) Mahallesi, Kuşçarpacağı Mevkii 172 Ada 10 No.lu Parsel Maliki Mahmut Naim KIRIT ile ilgili Mahkeme Kararı Konusunun Görüşülmesi.

           İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;    

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinde “Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” esasları tanımlanmış olup, “Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer.” Denilmektedir. Ayrıca anılan maddede Onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de aynı usullere tabi olduğu belirtilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesinde de “Bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetine ilişkin harita, plan, etüt,  proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bunların yerine getirilmesinin, uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin ve yapının sınıfına, özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanlarına uygun olarak 38 inci maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması mecburi” olduğu,  3194 sayılı İmar Kanunu Eki Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin   21. maddenin 4. bendinde “İmar planlarının, yeterliliği haiz müellifler tarafından kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli teknik araştırmalar yapılarak hazırlanması zorunludur. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan planlar ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklik teklifleri yetkili idarelere karar alınması için sunulur.” Denilmektedir.  Plan Yapımını Yüklenecek Müelliflerin Yeterliği Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde “Plânlama işlerini üstlenecek müelliflerde, yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Plânlama Bölümlerinden lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmak şartı aranır.” Denilmektedir. Davacıların yukarıda açıklandığı üzere dilekçe ile değil imar planı değişikliği dosyasının yeterliliği haiz müellifler tarafından hazırlanarak sunulması gerektiğinden plan değişikliği istemi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

139

Erdemli Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Hüseyin GÖLGELİ’nin İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;     

          Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde, mevcut imar planlarımızda sağlık tesisleri alanı olarak ayrılmış olan 988 ada, 3 parsele mevcut hastane binasına ek bina yapımı için çekme mesafelerinin vaziyet planına göre belirlenmesine ait plan değişiklik teklifi plan notlarımızda “planda kamu kullanımı için ayrılmış (sosyal donatı alanları, resmi kurumlar) alanlarda, bu alanlarda ilgili kurumların tip projelerine göre uygulama yapılacaktır.” Denilmekte olduğundan teklif komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

140

           İlçemiz Aydınlar Mahallesi, 132 Ada 31 Parselde Kayıtlı Taşınmazda Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı  477,56 m² Tarla Niteliğindeki Taşınmazın Belediyemiz Adına Satışı  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Tapuda ilçemiz Aydınlar Mahallesi 132 ada 31 parsel numaralı kayıtlı taşınmazda Maliye Hazinesi adına kayıtlı 477,56m²  tarla niteliğindeki taşınmazın Belediyemiz adına satış işlemi talep edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

141

           İlçemiz Kumkuyu (Çanakçı) Mahallesi 195 Ada 79 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 195 ada, 79 no.lu parselde kayıtlı 7.616,64 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretin Alanı” olarak planlanması talep edilmektedir. Bahse konu uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, yapılanma koşulları ise E=0.10, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

142

           Kayıkçıoğlu Elketrik İnş. Oto. Day. Tük. Mal.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.’nin İmar Plan Tadilat Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 170 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz maliki, parselin kuzeyinde bulunan park alanına işaretlenmiş olan trafonun sosyal yaşama zarar vereceğinden dolayı imar plan tadilat teklifi ile trafo alanının doğu yönünde 203 sokak cephesine taşınılmasını talep etmektedir. Bahse konu imar plan tadilat talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

143

           Toroslar Dağıtım A.Ş.Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve  Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın İmar Plan Tadilat Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Erdemli İlçesi, Akdeniz Mahallesinde 3 adet, Çeşmeli Mahallesinde 1 adet, Ayaş Mahallesinde 1 adet trafo yapılmasının planlandığı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo yeri olarak plana işlenmesinin uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü takdirde plan tadilatı yapılması talep edilmektedir. Bahse konu imar plan tadilat talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

144

           Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünce; İlçemiz Kösbucağı Mahallesi Hacıhocalı Mevkii 19 pafta 1799 parselde bulunan 19.240.00m2 alana 990 KW Gücünde GES (Güneş Enerjisi Santrali) Yapılması planlanmıştır.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, Söz konusu 990 KW Gücünde GES (Güneş Enerjisi Santrali) yapılabilmesi için, 5.500.000,00 TL (Beş Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve  Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

03/07/2017

145

           İlçemiz Koyuncu Mahallesinde Yapılacak Olan (2/B) Kadastro Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi  Konusunun Görüşülmesi.

Zabıta Müdürlüğünce; İlçemiz Koyuncu Mahallesinde yapılacak olan (2/B) kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, Belediyemiz Meclisince isimlerinin belirlenerek karara bağlanması ve belirlenen listenin Mersin Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Koyuncu Mahallesinde yapılacak olan 2/B kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere;

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

Şenol

GÜLŞEN

16637290004

1961

Ali

KESKİN

12947413034

1955

Seyit

KEMİK

14918347300

1964

Mehmet

İNCE

15569326300

1958

Halil

BACI

38074575414

1957

Ömer

ARSLAN

18911214546

1947

tabloda isimleri belirtilen kişilerin bilirkişi olarak tespit edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

146

           İlçemiz Kargıcak Mahallesinde Yapılacak Olan (2/B) Kadastro Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

Zabıta Müdürlüğünce; İlçemiz Kargıcak Mahallesinde yapılacak olan (2/B) kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, Belediyemiz Meclisince isimlerinin belirlenerek karara bağlanması ve belirlenen listenin Mersin Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Kargıcak Mahallesinde yapılacak olan 2/B kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere;

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

Fikret

COŞKUN

52759086316

1953

Ahmet

AYDIN

19085208430

1949

Mehmet

DOĞAN

28423897182

1956

Ünver

ERDOĞAN

19322200548

1946

Akca Mehmet

AKCAOĞLU

49051209932

1935

Adnan

KILIÇ

20339166628

1964

tabloda isimleri belirtilen kişilerin bilirkişi olarak tespit edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

147

            İlçemizde Yaşayan ve 2017 Yılı Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sınavı ile  Üniversiteye Giriş (LYS) Sınavlarında Başarılı Olan Öğrencilere Ödül Verilmesi  Konusunun Görüşülmesi.

  Özel Kalem Müdürlüğünce; Erdemli Belediyesi olarak, İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve 2017 yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavları ile üniversiteye giriş Lisans Yerleştirme (LYS) sınavlarında başarılı olan öğrencilere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine istinaden ödül verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/07/2017

148

           Araç Bağışı (Hibe) Konusunun Görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünce;  Yasin KAYA’ya ait olan 2017 Model R9MA503C022662 Motor numaralı WDF44770313310076 Şase Numaralı 33 VRV 90 plakalı Mercedes-Benz marka kamyonet/BB Van (vito) Dizel aracın Belediyemize kayıtsız şartsız bağışlanması ve kabulü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesi konularının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemize kayıtsız şartsız olarak bağışı yapılan 2017 Model R9MA503C022662 Motor numaralı WDF44770313310076 Şase Numaralı 33 VRV 90 plakalı Mercedes-Benz marka kamyonet/BB Van (vito) Dizel aracın bağışının kabulüne, bağış ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, Mehri BİLGEN, Adnan DÖLEK, Alpay OKTAY, Abdullah YAŞAR, Ömer KILIÇ ve Yemliha GÜNAYDIN’ın ret oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım