05/09/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

05/09/2017

161

Encümen Üyesi Seçiminin Yapılması

Yapılan gizli oylama neticesinde; Alim SEVİNDİK’in 17 oy, Serdar ARSLAN’ın 3 oy aldığı, 1 oy’un  boş olduğu görüldü.

           Yapılan oylama sonucunda; Alim SEVİNDİK  encümen üyesi olarak seçildi.

05/09/2017

162

Ali ÇENGEL, Zeynep YILMAZ, Fikriye YILMAZ ve Songül ÖZDEMİR’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 4553,11 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 266 ada, 1 no.lu parselde inşaat yoğunluğunun E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) yapı yüksekliğinin Yençok:30.50 (max:10 kat) olması teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

163

Ali ÇENGEL, İbrahim ÇENGEL, Necati ÇENGEL, Hatice ÇENGEL, Şahsimet ÇETİN, Hamiyet EKİZ, Cahit ÇENGEL, Rüştü ÇENGEL’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 4553,10 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 287 ada, 8 no.lu parselde inşaat yoğunluğunun E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) yapı yüksekliğinin Yençok:30.50 (max:10 kat) olması teklifinin parsel bazında olması sebebiyle adada bulunan diğer parsel maliklerinin tamamından muvafakatın alınması için ertelenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.      

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

164

Ergun CANITEZ’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 7116,6 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Koyuncu Mahallesi, 32L3C pafta, 532 ada, 1-2-3-4-5-6-7-10-14-15 ve 16 no.lu parsellerde inşaat yoğunluğunun E=3.40, 10 ve 16 parsellerde E=1.75; 14 ve 15 parsellerde E=2.10 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) olması plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

165

Duriye TANRIKULU’nun İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 4554,15 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 335 ada,    16-17-18-19-20-21 ve 22 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.70 (ortalama inşaat yoğunluğu) teklifinin daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

166

Mersin Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığının Kararı ile Erdemli  Belediyesine Tescil Edilen Taşınmazların Satışı Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;

            Komisyonlarımızca konunun incelenmesi neticesinde; Mersin Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığının Kararı ve Erdemli Belediyesine Tescil Edilen Taşınmazların Satışı yapılması ve satışının yapılması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

167

           İlçemiz Kumkuyu (Çanakçı) Mahallesi 191 Ada 46 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 191 ada, 46 no.lu parselde kayıtlı 19.854,41 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 950 Kw Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretin Alanı” olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alana yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesisi yapılmasına ve bu tesise yönelik imar planı hazırlanmasına ilişkin ilgili kamu kurumlarından uygun görüşlerin alındığı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 17.03.2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan kademelenmesi gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planına da işaretlenmesi gerekmektedir. Bahse konu uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, yapılanma koşulları ise E=0.10, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.         

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

168

              İlçemiz Kumkuyu (Çanakçı) Mahallesi 194 Ada 4 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

              İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 194 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 37.084,65 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 950 Kw Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretin Alanı” olarak planlanması talep  edilmektedir. Söz konusu alana yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesisi yapılmasına ve bu tesise yönelik imar planı hazırlanmasına ilişkin ilgili kamu kurumlarından uygun görüşlerin alındığı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 17.03.2017 tarih ve 279 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan kademelenmesi gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planına da işaretlenmesi gerekmektedir. Bahse konu uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, yapılanma koşulları ise E=0.10, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.           

             Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

169

            İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi 1319 Parsel Numaralı 145,00 m² Yüzölçümünde Olan Taşınmazın Mobil  Sağlık Hizmetleri Kapsamında Geçici Olarak Sağlık Evi Binası Maksadıyla ilgili Aile Hekimliği Biriminin Kullanımına Tahsis Edilmesi Konusunun Görüşülmesi. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  İlçemiz, Karahıdırlı Mahallesi, 1319 parsel numaralı, 145,00 m² yüzölçümünde olan taşınmazın, mobil sağlık hizmetleri kapsamında geçici olarak sağlık evi binası maksadıyla ilgili aile hekimliği biriminin kullanımına Kurumumuz onay ve müsaadeleriyle tahsis edilmesi talep edilmektedir. Söz konusu tahsis talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

170

             Mülkiyeti Belediyemize ait Kösbucağı, Sinap, Elvanlı, Köserelli, Çamlı, Aslanlı, Kızılen, Güneyli,  Türbe, Tömük ve Kuşluca Mahallelerindeki Taşınmazlar İçerisinde Yer Alan Çeşmeler, Su Depoları, Su Kuyuları, Su Kaynakları ve Sondaj Kuyularının Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Hizmet ve Sorumluluk Alanları İçerisine Girdiğinden, Kamu Yararı Göz Önüne Alınarak İlgili Taşınmazların Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Adına Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının) çeşmeler, su depoları, su kuyuları, su kaynakları ve sondaj kuyularının hizmet ve sorumluluk alanları içerisine girdiğinden; kamu yararı göz önüne alınarak ilgili taşınmazların Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsisi talep edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

171

           2018 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  2018 yılı Evsel Katı Atık Ücreti Tarife Raporunun hazırlanması maksadıyla Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

172

           2017 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Belediyemizce, 2017 mali yılında tahsil edilmek üzere, hazırlanan, ek ücret tarifesinin, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

173

            Ödenek Aktarılması Konusunun Görüşülmesi.    

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, 1.465.000,00 TL ödenek aktarılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/09/2017

174

           İlçemiz Kargıpınarı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde Bulunan Yerlere Cadde veya Sokak İsmi Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; 22.08.2017 tarih ve 2017/14116 sayılı Kargıpınarı Mahallesi Küçük Sanayi Esnaflarınca verilen dilekçe ile ilgili olarak; ekte krokisi bulunan Kargıpınarı Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesinde İmar Planında yer alan 4 (Dört) adet sokağa isim verilmesi talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/09/2017

175

           Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Parklara İsim Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

  Park ve Bahçeler Müdürlüğünce; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan parklarımıza, Belediyemiz  Meclisince uygun görülen isimlerin verilmesi  teklif edilmektedir.

 

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/09/2017

176

           Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce;  Erdemli Belediye Meclisinin 01.04.2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile kurulmuş olan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait görev ve çalışma yönetmeliğinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait görev ve çalışma yönetmeliğinin, müdürlüğün hazırladığı şekliyle kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/09/2017

177

           Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İlçemiz Tömük Mahallesi 25 ada 1 no.lu parsel taşınmazın kamulaştırılması çalışmaları kapsamında, taşınmaza hissedar olan maliklerin hisselerinin kamulaştırma bedelleri (2.088.914,25 TL) ve taşınmaz üzerinde bulunan çeşitli meyve ağaçlarının kamulaştırma bedelleri (404.760,00 TL) için kullanılmak üzere toplamda 2.493.674,25 TL (İki milyon dört yüz doksan üç bin altı yüz yetmiş dört Türk Lirası yirmi beş kuruş)  kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve  Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

 

 

05/09/2017

178

       İbrahim TEPE’nin Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 

Belediye Meclis Başkanlığına sunulan ve gündeme alınması mevcudun oybirliği ile kabul edilen, İbrahim TEPE’nin Plan Değişiklik Talebi ile ilgili, 05.09.2017 tarihli Belediye Meclis Üyelerinden Şevki ŞEVK, Ali YÖN ve Adem GÜRSOY’un önergesi  okunarak görüşmeye geçildi.

İbrahim TEPE 24.08.2017 tarih ve 2017/14293 sayılı dilekçesi ile plan değişiklik teklifinde bulunmuştur. Söz konusu alan İlçemiz, Koramşalı Mahallesi, 152 ada 21 no.lu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak ayrılmış olup, yapılaşma yoğunluğu E=0.50, yapılaşma yüksekliği Mak=2 kattır. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 592 sayılı kararı ile 1/5000 Nazım İmar Plan değişikliği ile Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı olarak değiştirilmiştir. Söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yetkisi Belediyemizde olması sebebiyle 1/1000 ölçekli plan değişiklik talebinin, Belediye Meclis Üyelerinden Şevki ŞEVK, Ali YÖN ve Adem GÜRSOY’un önergesi ile Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım