MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           T.C.

                                                                                                  MERSİN ERDEMLİ

                                                                                                BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

                                                              01/03/2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİS BAŞKANI      : Mükerrem TOLLU   Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİ

ŞABAN DÖLEK
MEHMET TOPKARA
ALİ VAR
SERDAR ARSLAN
VELİ ŞAHMAN
ŞEVKİ ŞEVK
MUSTAFA AKIN
ALİ TOPUZ
MEHMET GÜLDALI
HARUN SARI
ALİM SEVİNDİK
CENGİZ TOPEL YILDIZ
AHMET GÜBÜR
ALİ YÖN
ADEM GÜRSOY
AHMET ARI
İBRAHİM TEPE
ÖZGÜR ŞAHİN
 
CELİL İBRAHİM ERSİN
ABDULLAH YAŞAR
HÜSEYİN TANER
YEMLİHA GÜNAYDIN
MUSTAFA KARAGÖZ
AHMET KURT
YAKUP YILMAZ
ADNAN DÖLEK
RASİM ŞAHİN
ÖMER KILIÇ
MEHRİ BİLGEN
ALPAY OKTAY
ALİ SERİN

KATILMAYANLAR  : Serdar ARSLAN- Harun SARI-Adnan DÖLEK-Mehri BİLGEN

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/03/2016

37

           Elvanlı Mahallesi 124 Ada 5 Parsel ile İlgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; ilgili Bakanlıktan (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Kamu Yararı Kararı alınması amacıyla Toprak Koruma Kurulu Kararında belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, Elvanlı Mahallesi, 124 ada, 5 parsel üzerine 150 m² yüzölçümünde konut yapılması Alpay OKTAY ve Adnan DÖLEK’in red oylarına karşılık komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.  

   Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN, Mustafa KARAGÖZ, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ ve Alpay OKTAY’ın ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

01/03/2016

38

            İlçemiz Merkez Mahallesi 142 Ada 2 Parselin Takas Edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

Komisyonumuzca, söz konusu takas işlemi incelenmiş olup, Merkez Mahallesi, 142 ada, 2 parselin, Tömük Mahallesi, 7 ada, 30 parsel ile takas edilmesi, takası Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının uygun görmemesi halinde, bahse konu 142 ada, 2 parselin kamulaştırılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

39

           2016 Mali Yılı Çevre Temizlik Vergisi Bina Grup Sınıflandırması Düzenlemesi Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

            Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin 2016 yılı bina grup tespitleri hazırlanmış olup, komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

40

            İlçemiz Alata Mahallesi 349 Ada 3 Parselde Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

Komisyonumuzca, söz konusu imar plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Alata Mahallesi, 349 ada, 3 parselde emsal uygulamasına  E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluklarının ortalaması alınmıştır.) geçilmesine ait 4554,8 Plan İşlem Numaralı plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.  

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

41

            İlçemiz Alata Mahallesi 656 Ada 6, 7, 8 ve 10 No.lu Parsellerde Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

 Komisyonumuzca, söz konusu imar plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Alata Mahallesi, 656 ada, 6-7-8-9 ve 10 parsellerde emsal uygulamasına E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluklarının ortalaması alınmıştır.) geçilmesine ait 4554,7 Plan İşlem Numaralı plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.  

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

42

            Fen İşleri Müdürlüğüne Bir (1) Adet Araç Alınması Konusunun Görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünce;  Belediyemiz hizmetlerinde  kullanılmak üzere, (1) adet kamyonet alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kamyonet alımının 2016 yılı bütçesi T cetveline eklenerek alınması ve araç alımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, yukarıdaki teknik özelliklere sahip 1 adet kamyonetin alınmasına, araç alımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

01/03/2016

43

           Belediyemize ait Erdemli İmar ve İnşaat Turizm Tekel Gıda Taşımacılık Temizlik Ticaret Sanayi Limited Şirketinde Müdürlük Temsil Yetkisi ve Ltd. Şirketinin Anonim Şirketine Dönüştürülmesi  Konusunun Görüşülmesi.

           1- Belediyemize ait Erdemli İmar ve İnşaat Turizm Tekel Gıda Taşımacılık Temizlik Ticaret Sanayi Limited Şirketinde müdürlük görevi verilen Erdemli Belediyesini, müdürlük konusunda temsilen 39661523016 T.C kimlik numaralı, Merkez Mahallesi, Ahmet Refik Bey Caddesi, No: 112 İç Kapı No: 21 Erdemli/MERSİN adresinde ikamet eden Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Fehmi KUYUGÖZ’ ün yetkili kılınmasına,

            2- Belediyemize ait Erdemli İmar ve İnşaat Turizm Tekel Gıda Taşımacılık Temizlik Ticaret Sanayi Limited Şirketinin, Yeni Türk Ticaret Kanunun 180-193. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde Anonim Şirkete dönüştürülmesine ve tür değişikliğinin 29.02.2016 tarihi itibarıyla çıkarılacak ara bilançoya göre yapılmasına, Yönetim Kurulu üye sayısının en az 1(bir), en çok 3(üç) kişi olarak belirlenmesine, ilk Yönetim Kurulu üyesinin  1(bir) kişiden oluşarak, 17669256204 T.C kimlik numaralı, Limonlu Mahallesi, Karanfil Sokak, No:13, İç Kapı No: 2 Erdemli7MERSİN adresinde ikamet eden Belediye Meclis Üyesi Mehmet TOPKARA olmasına ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına, pay senetlerinin nama yazılı şeklinde olmasına ve yeni şirketimizin sermayesinin 24.473,24 TL. ’sinin (yirmi dört bin dört yüz yetmiş üç Türk Lirası yirmi dört Kuruş ) nakit olarak karşılanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

44

            Durali YILMAZ’ın Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Durali YILMAZ’ın 23.02.2016 tarih ve 2016/2594 sayılı dilekçesi ile, imar plan değişikliğine konu taşınmaz, tapuda Alata Mahallesi, 032C12D1C/2D pafta, 410 ada, 2 parselde kayıtlıdır. Belediye Meclisinin 12.11.2012 tarih ve 199 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında konut alanı olarak ayrılmış olup, ayrık yapı nizamlı, beş (5) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=0,30 yapılaşma yoğunluğu Kaks=1.50’dir. Parselin doğu, kuzey ve güneyinden 12 metrelik imar yolu geçmektedir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 410 ada 2 parselde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) yapılacak binanın konumu nedeni ile parselin güneydeki 12 metrelik yoldan cephe alması ve adanın çekme mesafesinin 5 metre olması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/03/2016

45

            Zait SEZER, Ömer SERİN’in Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Zait SEZER, Ömer SERİN’in 17.02.2016 tarih ve 2016/2240 sayılı dilekçesi ile,  imar plan değişikliğine konu taşınmaz, tapuda Koyuncu Mahallesi, 19 pafta, 45 ada, 29 ve 30 parsellerde kayıtlıdır. Belediye Meclisinin 12.11.2012 tarih ve 201sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak ayrılmış olup; yapılaşma yoğunluğu E=0.05, yapılaşma yüksekliği Hmax=6.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile söz konusu parsellerde yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmaksızın parsellerin doğusunda yer alan 8 m’lik yolun 4 metre kaydırılarak parsellerden eşit oranda kayıp alınmasının sağlanması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

46

             İlçemiz, Türbe Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Mezbaha Binasının Mersin Büyükşehir Belediyesine Devri Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 21.01.2016 tarih ve 2016/1264 sayılı yazısı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan İlçemiz, Türbe Mahallesi, 129 Ada, 139 ve 141 parsellerin bulunduğu alanda geçmişte Belediyemizce yapılmış ve mezbaha olarak kullanılmış mevcut binası ve yeri bulunmakta olduğu ve bahse konu alanda İlçemizde sağlıklı ve hijyenik et üretimi yapılmasına yönelik olarak söz konusu mevcut mezbaha binasının Mersin Büyükşehir Belediyesine devri talep edilmektedir. Bahse konu devir talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İlçemiz Türbe Mahallesi, 129 ada, 139 ve 141 parselin bulunduğu alanda mevcut mezbaha binasının Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne devrine, mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

01/03/2016

47

            Mersin 1.İdare Mahkemesinin 2014/538 Esas Sayılı Kararı ile İlgili Konunun Görüşülmesi.

            Mersin 1.İdare Mahkemesinin 2014/538 Esas sayılı kararı ve dosyada ki bilgi ve belgelerin bilirkişi raporuyla birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu davacıya ait olan taşınmazın kullanım kararı olan Belediye hizmet alanının hangi amaçla ayrıldığının dava konusu işlemde açıklamadığı, Belediye hizmet alanı içeriğinin belirsiz olduğu, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık görülmediği anlaşılması nedeniyle dava konusu revizyon imar planlarının kabulüne ilişkin meclis kararında hukuka uyarlık görülmemesi nedeniyle dava konusu işlemin iptali yönünde Mahkemece karar verilmiş olup, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

48

            Tuncer BULUT, Vasfiye ÖĞÜT, Cennet VAR, Fatma GÜLLE, Menzile POYRAZ, Mustafa  BULUT, İbrahim  ÖĞÜT’ün Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Tuncer BULUT, Vasfiye ÖĞÜT, Cennet VAR, Fatma GÜLLE, Menzile POYRAZ, Mustafa BULUT, İbrahim ÖĞÜT’ün, 30.12.2015 tarih ve 2015/10022 sayılı dilekçesi ile,  imar plan değişikliğine konu taşınmaz, tapuda  Alata  Mahallesi, 032d12d3B pafta, 305 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 parsellerde kayıtlıdır. Belediye Meclisinin 12.11.2012 tarih ve 200 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında konut alanı olarak ayrılmış olup; 1 ve 6 no.lu parseller  ile  2  ve  5  parsellerin  bir  kısmı  blok yapı  nizamlı, yedi (7)  kata  imarlı,  Taks=0.40, Kaks=2.80; 2 -3- 4 ve 5 parseller ise ayrık yapı nizamlı, beş (5) kata imarlı, Taks=0.30, Kaks=1.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 305 ada da emsal uygulamasına geçilmesi E=2.00 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluklarının ortalaması alınmıştır.) talep edilmiştir. 08.01.2016 tarih ve 28 sayılı Belediye meclis kararımız ile söz konusu 305 Ada, 1-2-3-4-5 ve 6 parsellere ait imar plan değişikliği teklifi daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin yeniden Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

49

            İlçemiz, Karayakup Mahallesinde Bulunan Futbol Sahasına “Şehit Jandarma Er Murat KARABOĞA” isminin Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce; İlçemiz, Karayakup Mahallesinde bulunan futbol sahasına “Şehit Jandarma Er Murat KARABOĞA” nın isminin verilmesi teklif edilmektedir.

           Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, İlçemiz Karayakup Mahallesinde bulunan futbol sahasına “Şehit Jandarma Er Murat KARABOĞA”  ismi verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

50

             İlçemiz Kocahasanlı Mah.78 Ada 20 Parsel, 80 Ada 10 Parsel, 83 Ada 5 Parsel ve Merkez Mah. 683  Ada 5 Parselde yer alan 500 m² Belediye Hissesinin Satışı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait tapuda, İlçemiz Kocahasanlı Mahallesi,  78 ada 20 parsel, 80 ada 10 parsel, 83 ada 5 parsel ve Merkez Mahallesi 683 ada 5 parselde yer alan 500 m² belediye hissesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre satılması konusunun,  Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2016

51

            Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünce; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif cadde ve sokakların düzenlenmesinde, beton parke, asfalt (BSK) yapımında kullanılmak üzere 7.500.000,00TL (yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası) ve İlçemiz Mahallelerinde Belediyemizce yapılması planlanan sosyal tesisler için,  8.500.000,00 TL.(sekiz milyon beş yüz bin Türk Lirası), Toplam ise 16.000.000,00 Tl (on altı milyon Türk Lirası) kredinin İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya Özel Bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınması ve kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Toplam 16.000.000,00 Tl (on altı milyon Türk Lirası) kredinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya Özel Bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Sosyal Medya Paylaşım