MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 2. OTURUM

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              T.C.

                                                                                                  MERSİN ERDEMLİ

                                                                                                BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

                                                              06/05/2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİS BAŞKANI      : Mükerrem TOLLU   Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİ

ŞABAN DÖLEK
MEHMET TOPKARA
ALİ VAR
SERDAR ARSLAN
VELİ ŞAHMAN
ŞEVKİ ŞEVK
MUSTAFA AKIN
ALİ TOPUZ
MEHMET GÜLDALI
HARUN SARI
ALİM SEVİNDİK
CENGİZ TOPEL YILDIZ
AHMET GÜBÜR
ALİ YÖN
ADEM GÜRSOY
AHMET ARI
İBRAHİM TEPE
ÖZGÜR ŞAHİN
 
CELİL İBRAHİM ERSİN
ABDULLAH YAŞAR
HÜSEYİN TANER
YEMLİHA GÜNAYDIN
MUSTAFA KARAGÖZ
AHMET KURT
YAKUP YILMAZ
ADNAN DÖLEK
MEHMET GÖK
ÖMER KILIÇ
MEHRİ BİLGEN
ALPAY OKTAY
ALİ SERİN

KATILMAYANLAR  : Ali VAR, Serdar ARSLAN, Mustafa AKIN, Harun SARI, Adem

                                         GÜRSOY, Abdullah YAŞAR, Mustafa KARAGÖZ, Yakup YILMAZ

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

06/05/2016

99

     Ahmet TAPAN, Gülşen AKSAY, Ayşe AKSAY ve Şevki TAPAN’ın Plan Değişiklik  Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Komisyonumuzca söz konusu 4554,10 plan işlem numaralı imar plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 437 ve 438 no.lu imar adalarının arasındaki 10.00 metrelik yaya yolunun kaldırılarak kaldırılan yol alanı miktarı kadar 438 adanın güneydoğu köşesinden park alanı bırakılması Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin (c) bendinde “Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanılabilir” denildiğinden ve kat sayısının Z+12 kat olması teklifinin ise ada bazında emsal uygulamasına geçilmesi şeklinde (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu E=2.00 olacak şekilde) teklif komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

06/05/2016

100

            Ali ÜNCÜ, Habibe TÜRKER’in Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Komisyonumuzca söz konusu 4553,5 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde,  Alata Mahallesi, 291 ada, 1, 2 ve 3 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), adanın çekme mesafesi ile ilgili olarak da Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin kat yükseklikleri ve ön bahçe mesafelerine ilişkin hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

06/05/2016

101

            2015 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabın Görüşülmesi.

            Yapılan görüşmeler ve ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde;    5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince; 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 06/05/2016

102

           Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi Arasında Yapılacak Taşınmaz Takası  Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda;           

            Komisyonumuzca söz konusu takas işleminin incelenmesi neticesinde; Arpaçbahşiş Mahallesi, 137 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın Tömük Mahallesi, 15 ada, 72 parsel numaralı taşınmaz ile takası komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

06/05/2016

103

           Hidayet ŞİMŞEK’in İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;    .    

            Komisyonumuzca söz konusu 3539,3 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde,  Tırtar Mahallesi, 172 ada 1-2 ve 3 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.20 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve adanın çekme mesafesi ile ilgili olarak da Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin kat yükseklikleri ve ön bahçe mesafelerine ilişkin hükümlerinin uygulanması teklifi Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın red yönündeki oylarına karşılık komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

06/05/2016

104

           Süleyman KALAY, Ali ÜNCÜ’nün İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;   

            Komisyonumuzca söz konusu 4553,6 plan işlem numaralı  plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Alata Mahallesi, 319 ada,     1-3-4 ve 5 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve adanın çekme mesafesi ile ilgili olarak da Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin kat yükseklikleri ve ön bahçe mesafelerine ilişkin hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

06/05/2016

105

Veli DEMİR’in İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;   

            Komisyonumuzca söz konusu 19348,1 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Kargıpınarı Mahallesi,          53 ada, 10 parselin güneydoğusunda bulunan yaya yolunun kaldırılarak park alanı olarak işaretlenmesi ve 53 ada 10 parselin yapılaşabilmesi adına ada formunda düzenlenmesi teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

06/05/2016

106

            Kargıpınarı Mahallesi 112 Ada 7 Parsel 275 Ada 1 Parselde İmar Plan Değişiklik Talebi  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;     

            Komisyonumuzca  söz konusu 8826,4 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği Kargıpınarı Mahallesi, 112 ada, 7 parselin BHA (Belediye Eğitim Kültür ve Sosyal Tesisi), 275 ada 1 parselin ise BHA (Belediye Sosyal Tesis Alanı) olması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

06/05/2016

107

             Kocahasanlı Mahallesi 78 Ada 20 Parsel, 80 Ada 10 Parsel, 83 Ada 5 Parsel ve Merkez  Mahallesi  683 Ada 5 Parselin Satışının Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;     

            Komisyonumuzca söz konusu satış işleminin incelenmesi neticesinde, Kocahasanlı Mahallesi 78 ada, 20 parsel tam, Kocahasanlı Mahallesi 80 ada, 10 parsel tam, Kocahasanlı Mahallesi 83 ada, 5 parsel tam, Merkez Mahallesi  683 ada, 5 parsel Belediye hissesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre satılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

06/05/2016

108

             Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bütçe Tertibi Açılması ve Ödenek Aktarması Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

 Yeni ihdas edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ödenek tertibi açılması ve ödenek aktarmasının yapılması, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

06/05/2016

109

           Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

06/05/2016

110

          Erdemli – Kocahasanlı Sulama Birliği Başkanlığının Elektrik Borcu Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Meclisin diğer kurumlara borç verme yetkisi olmadığı düşüncesi ile meclisin karar vermesine, Hüseyin Taner ve Ahmet KURT’ un ret oylarına karşı komisyon üyelerinin oy çokluğu ile karar verilmiştir. Denilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun daha detaylı incelenmek üzere tekrar Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

06/05/2016

111

          Celil İbrahim ERSİN’in İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;   

            Komisyonumuzca söz konusu imar 4552,5 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde,  Merkez  Mahallesi, 793 ada, 8 no.lu parselde emsal uygulamasına geçilmesi E=2.10 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve kat sayısının 7 (yedi) kattan Z+A+8 kata çıkarılması teklifi daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım