OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİKATILMAYANLAR  : Harun SARI, Alim SEVİNDİK ve  Cengiz Topel YILDIZ

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02/01/2017

1

Konservatuvar Kurulması Konusunun Görüşülmesi.

           Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon Raporunda;

Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı bir Konservatuar Kurulması ve ilgili iş ve işleyişlerinin çalışma usullerinin belirlendiği yönetmeliğin, Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2017

2

İlçemiz Merkez Mahallesi 579 Ada 2 No.lu Parseldeki 152,00 m² Yüzölçümlü Taşınmazın Kamulaştırılması Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca söz konusu teklifle ilgili yapılan incelemeler neticesinde;  her ne kadar kamulaştırmaya konu alan Merkez Mahallesi, 579 ada, 2 parsel olsa da, 579 adanın Karanfil Sokağa cepheli olan diğer parsellerinin de (11, 1, 2 ve 3 Parseller) vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel hizmetler sağlaması amacıyla, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun ilgili maddelerine göre Belediyemizce kamulaştırılarak kamu hizmetlerinde kullanılması komisyonumuzca, oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

02/01/2017

 

3

 

İlçemiz Esenpınar Ağlıca Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 144 Ada 19 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;             

            Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; Esenpınar-Ağlıca Mahallesi, 144 ada, 19 parsel üzerine 100 m² yüzölçümünde Zirai Amaçlı Depo yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince, Toprak Koruma Kurulu Kararında da belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması, tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kamu Yararı Kararı alınması talebi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/01/2017

 

4

 

 İlçemiz Koyuncu Mahallesi 56 Ada 33 Parselin İçerisinde Kalan 922,00 m² Alanın Kamulaştırılması Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca söz konusu teklifle ilgili yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Koyuncu Mahallesi, 56 ada 33 parselin içerisinde kalan 922,00 m² alanın kamulaştırılması komisyonumuzca, oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/01/2017

 

5

         

         İlçemiz Alata Mahallesi 633 Ada 8 ve 9 No.lu Tam Hisseli Parsellerin İmar Planında Hal Tesis Alanı Olarak Tahsis Edilmiş Taşınmazların Mersin Büyükşehir Belediyesine Devri Konusunun Görüşülmesi.

           İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz Alata Mahallesi, 633 ada 8 ve 9 no.lu tam hisseli parsellerin imar planında Hal Tesis Alanı Olarak Tahsis Edilmiş Taşınmazların Mersin Büyükşehir Belediyesine Devrinin yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/01/2017

6

Sahil Şeridinde Bulunan Binalara Kent Estetiği Kazandırılması Açısından Renk Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

           Komisyon Raporunda;

           Komisyonumuzca söz konusu İlçemiz, sahil şeridinde bulunan binalara ticari ekonomik ve turizm alanında canlılığı sağlayabilmek amacıyla binaların aynı renge (kirli beyaz) boyanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2017

7

2017 Mali Yılı Çevre Temizlik Vergisi Derece Değişikliği Konusunun Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44.maddesine göre, çevre temizlik vergisi tarifesinde yer alan bina gruplarının tespitine ilişkin 13.12.2005 tarih ve 2005/9817 sayılı Kararnamenin eki kararında, “Madde 5: Belediye Meclislerince mükellefler dikkate alınmaksızın bina grupları itibariyle derecelere intibak yapılır” denilmektedir. Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin 2017 yılı bina gruplarının tespitleri hazırlanmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2017

8

Altınata Gayrimenkul Dnş.İnş.San.ve Tic. Ltd.Şti.nin İmar Plan Değişiklik Talebi  Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca yapılan 4554,13 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 674 Ada, 5, 6, 7 ve 8 no.lu parsellerde emsal uygulamasına E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) geçilmesine ait plan değişiklik talebi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2017

9

Sarıkaya ve Karayakup Mahallelerindeki Özel Ağaçlandırma Projesine ait İş ve İşlemleri  Yürütmek Üzere Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;          

            Komisyonlarca söz konusu teklifle ilgili yapılan incelemeler neticesinde; Sarıkaya ve Karayakup Mahallelerinde ki özel ağaçlandırma projesine ait iş ve işlemleri yürütmek üzere Ziraat Mühendisi Fatma AKÇA’ya yetki verilmesi, Alpay OKTAY, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER ve Ahmet KURT’un ret oylarına karşılık, komisyonların oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek  raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

02/01/2017

10

 2017 Yılı Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretinin Görüşülmesi.

Yazı İşleri Müdürlüğünce; 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. maddesinde : “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. maddesine istinaden, 2017 Yılı Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek ücretin tespit edilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 2017 Yılı Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek ücretin en üst limitten ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2017

11

2017 Yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemizin 2016 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için, belediye meclis üyelerinden bir denetim komisyonu oluşturulması teklif edilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi için yapılan gizli oylama neticesinde; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubundan Veli ŞAHMAN 28 oy,  Ali VAR 27 oy, Ali YÖN 27 oy,  Adalet ve Kalkınma Partisi  (AK PARTİ) grubundan da Mehmet GÖK 27 oy, Celil İbrahim ERSİN 24 oy alarak denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler. 

 

02/01/2017

12

2017 Yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemizin 2016 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin için, oluşturulacak olan denetim komisyonunun günlük ücretlerinin belirlenmesinin belediyemiz meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi uyarınca,  Denetim Komisyonu’nun çalışmalarında ihtiyaç duyması halinde, kamu personelinden veya diğer uzman kişilerden bir kişinin en fazla 45 işgünü süre ile görevlendirilmesine, Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000), kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın ödenmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2017

13

           Zabıta Müdürlüğü Personeline 2017 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Konusunun  Görüşülmesi.

Zabıta Müdürlüğünce; 2017 yılında verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2017

14

İlçemiz Sınırları İçerisinde İçkili Yer Bölgesinin Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce;  Çeşmeli D-400 karayolu sınır çizgisinden (Konaklama yerleri hariç) 200 metre mesafeden sonra denize doğru olan bölge hakkında İlçe J. K.lığının ve Erdemli Kaymakamlığı Mahalli İdareler Şefliğinin yazıları gereğince, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2017

15

Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce;  Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden, Belediyemiz kadrosunda boş bulunan Avukat, Mühendis, Mimar, Tabip, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Çocuk Gelişimcisi ücret tespitinin, Belediye Meclisinde görüşülmesini, ayrıca sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2017

16

Kadro İptal - İhdas Konusunun Görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce;                Belediyemizde görev yapmakta olan memurların Dolu Kadro Değişikliğini gösteren (III) sayılı cetvelin belediye meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendi gereğince teklifin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2017

17

Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce;  Belediyemizde Meclis Üyeleri arasından atanan Belediye Başkan Yardımcılarının ücretlerinin tespiti hususunda, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Belediyemizde gerektiğinde meclis üyeleri arasından atanan Belediye Başkan Yardımcılarına ödenecek ücretin, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3'ü olarak belirlenmesine ve bu husus da Belediye Başkanına yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2017

18

İlçemiz Sınırları İçerisindeki Belediyemize ait Taşınmazların 10 (On) Yıllığına Kiraya Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; İlçemiz sınırları içerisinde 2017 yılı için kiralama işlemleri Belediyemiz tarafından yapılan ve kiraya verilecek taşınmazların 10 yıllığına kiraya verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereği Belediye Meclisince görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince, ilçemiz sınırları içerisinde kiralama işlemleri Belediyemiz tarafından yapılan ve kiraya verilecek taşınmazların 10 (on)  yıla kadar kiraya verilmesine,  Alpay OKTAY ve Adnan DÖLEK’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

02/01/2017

19

Durmuş TANER ve Fahri TANER’in  İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun  Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  imar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Koyuncu Mahallesi, 032C11C3C pafta, 908 ada, 3 ve 4 no.lu parsellerde kayıtlıdır. Erdemli Belediye Meclisimizin 12.10.2012 tarih ve 183 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı, 5 (beş) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=0.30, yapılaşma yoğunluğu Kaks=1.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile 908 ada 3 ve 4 parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2017

20

Ali VAR ve Hissedarlarının İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; imar plan değişikliğine konu taşınmazlar tapuda Alata Mahallesi, 032C12D2D pafta, 675 ada,     12, 13 ve 14 parseller ile 681 ada, 2 parsellerde kayıtlıdır. Erdemli Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı, 5 (beş) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=0.30, yapılaşma yoğunluğu Kaks=1.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile 675 ada ile 681 adanın ortasında yer alan 7 metrelik imar yolunun söz konusu 675 adanın kuzeyinde yer alan            8, 9, 10 ve 11 parseller ile 12, 13 ve 14 parsellerin arasına taşınarak daha fazla yeşil alanı, sosyal donatı alanları olan ve otopark ihtiyacı ada içinde çözülmesini öngörülerek bu iki adanın bütünleşmesi ve emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve yapılaşma yüksekliği Hmax=serbest olarak önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/01/2017

 

21

 

İlçemiz Kargıcak Mahallesinde Şehit Polis Ömer GÜRSOY isminin Uygun Bir Yere Verilmesi  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; 27.12.2016 tarih ve 2016/18447 sayılı Kargıcak Mahalle Muhtarı Durmuş KARA tarafından verilen dilekçe ile ilgili olarak, Şehit Polis Ömer GÜRSOY isminin uygun bir yere verilmesi talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/01/2017

 

22

 

İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan 1.Grup Mahallelerdeki Muhtelif Yolların Tanzimi Yapım İşi için  30.000 ton Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt ve 100.000 m² sathi Kaplama Asfalt Yapımında Kullanılmak   üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

   Fen İşleri Müdürlüğünce;  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve gruba ayrılan 1. grup mahallelerimizdeki muhtelif yolların tanzimi yapım işi kapsamında yüklenici tarafından yapılacak olan, 30.000 ton bitümlü sıcak karışım asfalt ve 100.000 m² sathi kaplama asfalt yapımında kullanılmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya Özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınması ve kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ ya yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve gruba ayrılan 1. grup mahallelerimizdeki muhtelif yolların tanzimi yapım işi kapsamında yüklenici tarafından yapılacak olan, 30.000 ton bitümlü sıcak karışım asfalt ve 100.000 m² sathi kaplama asfalt yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç olan 7.000.000,00 TL (yedi milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2017

23

İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan 2.Grup Mahallelerdeki Muhtelif Yolların Tanzimi Yapım İşi için 30.000 ton Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt ve 100.000 m² sathi Kaplama Asfalt Yapımında Kullanılmak üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

   Fen İşleri Müdürlüğünce;   İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve gruba ayrılan 2. grup mahallelerimizdeki muhtelif yolların tanzimi yapım işi kapsamında yüklenici tarafından yapılacak olan, sathi kaplama asfalt yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç olan kredinin İller Bankası Genel Müdürlüğü veya Özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınması ve kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ ya yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve gruba ayrılan 2. grup mahallelerimizdeki muhtelif yolların tanzimi yapım işi kapsamında yüklenici tarafından yapılacak olan, 30.000 ton bitümlü sıcak karışım asfalt ve 100.000 m² sathi kaplama asfalt yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç olan 7.000.000,00 TL (yedi milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2017

24

İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Yolların Tanzimi Yapım İşi için Kilit Parke Taşı ile Yol  Yapımı ve Karo Taşı ile Kaldırım Yapım İşinde Kullanılmak üzere Kredi  Talebi Konusunun Görüşülmesi. 

   Fen İşleri Müdürlüğünce; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif yolların tanzimi yapım işi kapsamında yüklenici firma tarafından yapılacak olan, kilitli parke taşı ile yol yapımı ve karo taşı ile kaldırım yapım işinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan kredinin İller Bankası Genel Müdürlüğü veya Özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınması ve kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ ya yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif yolların tanzimi yapım işi kapsamında yüklenici tarafından yapılacak olan, kilitli parke taşı ile yol yapımı ve karo taşı ile kaldırım yapım işinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan  6.000.000,00 TL (altı milyon Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2017

25

İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Yolların Tanzimi Yapım İşi Kapsamında 40.000 Ton Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapımında Kullanılmak üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

   Fen İşleri Müdürlüğünce; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif yolların tanzimi yapım işi kapsamında Belediyemizce yapılacak olan, bitümlü sıcak karışım asfalt yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç olan kredinin İller Bankası Genel Müdürlüğü veya Özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınması ve kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ ya yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif yolların tanzimi yapım işi kapsamında Belediyemizce yapılacak olan, bitümlü sıcak karışım asfalt yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç olan 40.000 ton Bitümlü sıcak karışım asfaltın temini için 5.500.000,00 TL (beş milyon beş yüz bin Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

02/01/2017

26

2017 Yılı İçerisinde Alınacak İnşaat Ruhsat Harçları Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) fıkrası gereğince Müdürlüğümüzce 2017 yılı içerisinde alınacak inşaat ruhsat harçları konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/01/2017

 

27

 

2017 Yılı Eğlence Vergisi Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Belediyemizce, 2017 mali yılında tahsil edilecek olan, Eğlence Vergisi Ücret tarifesinin Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/01/2017

28

2017 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Değişikliği Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Evsel Katı Atık Hizmetleri atık miktarı belirleme yöntemine göre, Erdemli Belediyesi 2017 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hazırlanmıştır. Tarife ücretlerinin yayınlanmasından sonra vatandaşla ve esnaflarla yapılan görüşmelerde, Bakanlığın kılavuzuna göre yapılan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin bölgemiz koşullarını yansıtmadığı ve özellikle de yeme içme yerleri grubuna giren esnaflarımızı zor durumda bıraktığı tespit edilmiştir. Zorlu ekonomik koşulların ve atık miktarlarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde, 2017 Evsel Katı Atık Ücret tarifesi değiştirilmiştir. 2017 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hususunda gerekli kararın alınabilmesi için konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

04.01.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

04/01/2017

 

29

            

             Zabıta Müdürlüğü Personeline 2017 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Konusunun  Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

            06.12.2013 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı On üç İl’de Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanuna istinaden, Erdemli İlçe Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye sınırları içerisine dahil olduğundan Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Zabıta Personellerine 2017 yılında verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin 453,00 TL (dört yüz elli üç Türk Lirası) olarak verilmesi teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

04/01/2017

 

30

          

            İlçemiz Sınırları İçerisinde İçkili Yer Bölgesinin Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz sınırları içeresinde içkili yer bölgesinin tespiti konusunun komisyonumuzca ertelenmesi uygun görülmüştür. 

         Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

04/01/2017

 

31

 

Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

             Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

 2016 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan 3 adet Mühendis, 1 adet Mimar, 1 adet Avukat, 4 adet Tekniker, 3 adet Teknisyenin 2017 yılı içerisinde de tam zamanlı olarak çalıştırılması, ayrıca 2017 yılı içerisinde 1 adet daha Avukatında tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, toplam 13 adet sözleşmeli personelin 2017 yılında çalıştırılması, ücret tespiti ile ilgili Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 2798389-010.06.02-66 no.lu yazısının (ç) bendine göre, 2016 yılı 2.yarı sözleşmeli ücretlerin taban fiyatları üzerine %3 oranında artış yapılarak tespit edilmesi suretiyle;                                                              

Mühendis için aylık net             :2.642,75TL.(İki bin iki altı yüz kırk iki lira yetmiş beş kuruş)

Mimar için aylık net                  :2.642,75TL.(İki bin iki altı yüz kırk iki lira yetmiş beş kuruş)

Avukat için aylık net                 :2.446.29TL.(İki bin dört yüz kırk altı lira yirmi dokuz kuruş)

Tekniker için aylık net              :2.100.81TL.(İki bin yüz lira seksen bir kuruş)

Teknisyen için aylık net            :1.695,71TL.(Bin altı yüz doksan beş lira yetmiş bir kuruş) Olarak belirlenmesi ve sözleşme yapmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

 04/01/2017

 

32

           Durmuş TANER ve Fahri TANER’in  İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun  Görüşülmesi.

           İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca yapılan 4555,7 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Koyuncu Mahallesi, 908 ada,     3 ve 4 no.lu parsellerde emsal uygulamasına E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) geçilmesine ait plan değişiklik talebi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

04/01/2017

33

             Ali VAR ve Hissedarlarının İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

             İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

 Komisyonumuzca yapılan 4554,14 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 675 ada ile   681 adanın ortasında yer alan 7 metrelik imar yolunun söz konusu 675 adanın kuzeyinde yer alan 8, 9, 10 ve 11 parseller ile 12, 13 ve 14 parsellerin arasına taşınarak daha fazla yeşil alanı, sosyal donatı alanları olan ve otopark ihtiyacı ada içinde çözülmesini öngörülerek bu iki adanın bütünleşmesi ve emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve yapılaşma yüksekliği Hmax=serbest olarak düzenlenmesine ait plan değişiklik talebi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

04/01/2017

 

34

         

            İlçemiz Kargıcak Mahallesinde Şehit Polis Ömer GÜRSOY isminin Uygun Bir Yere Verilmesi  Konusunun Görüşülmesi.

           İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

           Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Kargıcak Mahallesinde Şehit Polis Ömer GÜRSOY isminin 10003 Sokağa verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (n) bendi gereğince, Kargıcak Mahallesi 10003 sokağın isminin Şehit Polis Ömer GÜRSOY Sokağı olarak değiştirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

04/01/2017

 

35

 

2017 Yılı İçerisinde Alınacak İnşaat Ruhsat Harçları Konusunun Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan 2017 yılı ücretler ve harçları Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Denilmektedir.              Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

04/01/2017

 

36

 

2017 Yılı Eğlence Vergisi Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,5281 sayılı kanunla değişik 21.maddesi gereğince, Eğlence vergisinin ücret tarifesinin tespitine ilişkin Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin 2017 yılı Eğlence Vergisi ücret tarifesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

04/01/2017

 

37

 

2017 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Değişikliği Konusunun Görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

04/01/2017

 

38

 

Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Belediyenin taşınır, taşınmaz tüm malları, tüm iş makinaları ve taşıtlar ile teklifte belirtilen banka hesaplarının, kamu hizmetinde kullanıldığından kamuya tahsis edilmesine, Adnan DÖLEK, Ahmet KURT ve Alpay OKTAY’ın ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım