02/10/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02/10/2017

179

Ali ÇENGEL, İbrahim ÇENGEL, Necati ÇENGEL, Hatice ÇENGEL, Şahsimet ÇETİN, Hamiyet EKİZ, Cahit ÇENGEL, Rüştü ÇENGEL’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 4553,10 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 287 ada, 8 no.lu parselde inşaat yoğunluğunun E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), yapı yüksekliğinin Yençok:30.50 (max:10 kat) olması teklifinin parsel bazında olması sebebiyle; adada bulunan diğer parsel maliklerinin tamamının muvafakatının eksik olması nedeniyle plan değişiklik teklifinin ret edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.      

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

180

Duriye TANRIKULU’nun İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 4554,15 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Alata Mahallesi, 335 ada, 16-17-18-19-20-21 ve 22 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.70 (ortalama inşaat yoğunluğu) teklifi ile ilgili olarak, plan değişiklik teklifinin ilgilisi olan Duriye TANRIKULU’nun Belediyemize vermiş olduğu 06.09.2017 tarih ve 2017/14569 sayılı dilekçe ile söz konusu plan değişiklik talebinden vazgeçtiğini bildirmiş olup, daha öncesinde ertelenen plan değişiklik talebinin ilgilisinin dilekçesi göz önünde bulundurularak karar verilmesine gerek olmadığı hususu komisyonumuzun oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

181

İlçemiz Kumkuyu (Çanakçı) Mahallesi 191 Ada 46 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 26521 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 191 ada, 46 no.lu parselde kayıtlı 19.854,41 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

182

İlçemiz Kumkuyu (Çanakçı) Mahallesi 194 Ada 4 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 26520 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, İlçemiz, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 194 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 37.084,65 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

183

İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi 1319 Parsel Numaralı 145,00 m² Yüzölçümünde Olan Taşınmazın Mobil  Sağlık Hizmetleri Kapsamında Geçici Olarak Sağlık Evi Binası Maksadıyla ilgili Aile Hekimliği Biriminin Kullanımına Tahsis Edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Karahıdırlı Mahallesi, 1319 parsel numaralı,    145,00 m² yüzölçümünde olan taşınmazın, mobil sağlık hizmetleri kapsamında geçici olarak sağlık evi binası maksadıyla ilgili aile hekimliği biriminin kullanımı için 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

184

Mülkiyeti Belediyemize ait Kösbucağı, Sinap, Elvanlı, Köserelli, Çamlı, Aslanlı, Kızılen, Güneyli,  Türbe, Tömük ve Kuşluca Mahallelerindeki Taşınmazlar İçerisinde Yer Alan Çeşmeler, Su Depoları, Su Kuyuları, Su Kaynakları ve Sondaj Kuyularının Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Hizmet ve Sorumluluk Alanları İçerisine Girdiğinden, Kamu Yararı Göz Önüne Alınarak İlgili Taşınmazların Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Adına Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon Raporunda;  

Sıra
No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Tahsisi İstenen Yüzölçüm

Cinsi

 Kullanımı

(M2)

1

Kösbucağı

 -

393

260,00

260,00

Kargir Kahve

Çeşme

2

Sinap

110

360

390,77

390,77

Tarla

Su Deposu

3

Elvanlı

140

4

485,30

485,30

Tarla

Su Deposu

4

Köserelli

101

326

56,49

56,49

Arsa

Su Kuyusu

5

Çamlı

114

17

113,03

113,03

Arsa

Su Kaynağı

6

Aslanlı

101

1147

334,07

334,07

Tarla

Su Kaynağı

7

Kızılen

120

50

111,71

111,71

Tarla

Sondaj Kuyusu

8

Güneyli

124

60

2219,23

907,93

Arsa

Su kuyuları

ve Çeşme

9

Türbe

118

2

1605,00

1605,00

Su Deposu Ve Arsası

Su Deposu

10

Tömük

21

11

538,10

538,10

Tarla

Su Deposu

11

Kuşluca

105

185

66,73

66,73

Arsa

Su Kaynağı

12

Kuşluca

105

159

203,49

203,49

Arsa

Su Kaynağı

              Komisyonlarımızca konunun incelenmesi neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait listede mahalle - ada/parsel - yüzölçümü ve cinsleri belirtilen taşınmazlar içerisinde yer alan çeşmeler, su depoları, su kuyuları, su kaynakları ve sondaj kuyularının hizmet ve sorumluluk alanları içerisine girdiğinden; kamu yararı göz önüne alınarak 5393 sayılı kanunun 15.maddesinin (h) bendi ile 18. maddesinin (e) bendine istinaden,  Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsisi oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

185

2018 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

186

2017 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Konu Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.09.2017 tarihli toplantısında görüşülüp incelenerek tablodaki, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

2017 YILI EK ÜCRET TARİFESİ

SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALT YAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (27.12.2012 TARİHLİ RESMİ GAZETE SAYISI:28510) Gereğince Belediyemiz Ücret tarifelerine aşağıdaki ücretlerin eklenmesi gerekmektedir. Bu yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan 9.maddenin 3.fıkrasına göre Geçiş Hakkı Ücretleri en fazla TÜİK’e göre tespit edilen ÜFE oranında, yürürlük tarihinden itibaren her yıl zam yapılır. Geçiş hakkı ücretlerinin 5 yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde 10, 10 yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde 20 oranında indirim uygulanacaktır.

A

BELEDİYE ve MÜCAVİR ALAN İÇİNDEKİ ELEKTRİK TRAFOLARI, PANO VE ELEKTİRİK DİREKLERİNİN YER TAHSİS ÜCRETİ (YILLIK) KDV HARİÇ  (Büyükşehir Belediyesi tasarrufu dışında kalan yerler için)

 

2017 yılı için TL

1

Elektrik aydınlatma direklerinin her biri için (Adet)

100,00

2

Elektrik panolarının her biri için (Adet)

100,00

3

Trafo Yer Tahsis Ücreti  m/TL (Cadde, Meydan, Park ve Otoparklar)

200,00

4

Trafo Yer Tahsis Ücreti  m/TL (Şehrin diğer bölgeleri)

100,00

5

Elektrik Altyapı Güzergâh Kullanım Ücreti  m/TL

0,70

6

Güzergâh Bakım ve Onarım Bedeli  m/TL

0,70

7

Proje Ait Etüd / Saha Keşif Bedeli

500

B

DOĞALGAZ REGÜLATÖR ALANLARININ YER TAHSİS ÜCRETLERİ (TL/m) (YILLIK) KDV HARİÇ  (Büyükşehir Belediyesi tasarrufu dışında kalan yerler için)

 

1

Regülatör yer tahsis Ücreti

500,00

2

Doğalgaz Altyapı Güzergâh Kullanım Ücreti - m/TL

0,70

C

P.T.T. MEKTUP TOPLAMA KUTULARI ÜCRETİ (YILLIK)

 

1

P.T.T Mektup Toplama Kutuları Ücreti her biri için

100,00

D

SPOR, SANATSAL FAALİYETLER VE / VEYA HOBİ BAHÇESİ TAHSİS ÜCRETİ

 

1

Hobi Bahçesi Tahsis Ücreti Birim m/TL (Günlük) KDV hariç

5,00

2

Spor, Sanatsal Faaliyetler için Tahsis Ücreti m/TL (Günlük) KDV hariç

 

5,00

 

E

LED EKRAN REKLAM BEDELLERİ - KDV HARİÇ- 20 ve 40 saniye aralığında günde en fazla 30 tekrar olmak kaydı ile (Özel ve resmi kurumlardan)

 

1

GÜNLÜK

100,00

2

HAFTALIK (7 GÜN)

500,00

3

2 HAFTALIK (15 GÜN)

800,00

4

16 GÜN VE ÜSTÜ (EN FAZLA 30 GÜN)

1.500,00

F

BELEDİYE ve MÜCAVİR ALAN İÇİNDEKİ HER TÜRLÜ GEÇİŞ HAKKI ÜCRETLERİ  (YILLIK) KDV HARİÇ  (Büyükşehir Belediyesi tasarrufu dışında kalan yerler için)

 

1

Binalara Ait Bir Yıllık Sistemler İçin (Geçici kurulan sistemler için) Yıllık ücret

500,00

2

GSM Mobil İstasyon Bedeli

25.000,00

3

Ortak Kabinet Kullanım Bedeli (ADET bazında)

300,00

4

RF Anten/ UYDU Anteni / Radyo Link Anteni (ADET bazında)

5.000,00

5

Repearter /Outdoor Montajlı RRU vb.

1.000,00

6

Yer Altı Montajlı Kabinetler, Saha Dolapları (ADET bazında)

500,00

7

Outdoor Montajlı Kabinetler, Saha Dolapları (ADET bazında)

500,00

8

Ankesörlü Telefon – (ADET bazında)

25,00

9

İlçe Belediyesi tasarrufunda veya Sorumluluğunda olan yerlerde diğer geçiş hakkı ücreti(m/TL )

0,70

10

İLÇE BELEDİYE HUDUTLARINDA OLUP; Devlet Karayolları, Devlet Demir yolları, Doğalgaz Boru Hatları, Elektrik iletim hatları ve benzeri tesislerin geçtiği Güzergâhta kalan yerler) m/TL

0,50

11

Yer Altı Ve Yer Üstü Her Türlü RAYLI SİSTEM ve HAVAİ HAT Tesisi vb. tesisler için geçiş hakkı m/TL

0,70

12

Köy yolları, Devletçe yapılan sulama tesisleri ve benzeri güzergahlarda kalan yerler Metresi

0,50

13

Orman sayılan yerler Metresi

1,00

14

Deniz, tabii ve suni göller ile akarsular ve kıyı alanları Metresi

3

15

Metro, tramvay, tünel ve benzeri tesislerin sınırlarındaki yerler Metresi

10

16

Yukarıdaki alanların dışında kalan yerlerin Metresi

0,10

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/10/2017

187

İlçemiz Kargıpınarı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde Bulunan Yerlere Cadde veya Sokak İsmi Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (n) bendi gereğince, Kargıpınarı Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesinde imar planında 51 adanın kuzeyinde bulunan imar yoluna 15 Temmuz Sokak,  52 adanın kuzeyinde bulunan imar yoluna Diriliş Sokak, 53 adanın kuzeyinde bulunan imar yoluna Kargılı Sokak,  Kargıpınarı (Gilindires) Deresi ile Sanayi Sitesi arasında kalan imar yoluna ise Muhtar Mehmet DOĞAN Sokak isminin verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

188

Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Parklara İsim Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon Raporunda;          

İLÇE

 MAHALLE

ADA/ PARSEL

PARK İSMİ

KATEGORİ

 

SOKAK ADI/ CAD

Erdemli

Alata

428 ada 5 parselin güneyi

Hacı Ömer Mehmet VAR

Park

Erdemli Anadolu Lisesi Güneyi

Dr Sadık Ahmet Cad.

Erdemli

Alata

328 ada 7  parselin batısı

Hasan Onbaşı TANRIKULU

Park

Alata Deresi Doğusu

 

Erdemli

Alata

310 ada 1 parselin güneyi

Marina park

Park

Erdemoğlu Bulv.Balıkçıbarınağı

 

Erdemli

Alata

12 ada 174 parselin güneyi

Hasan çavuş TOPÇU

Park

Şenoğlu Caddesi Barınak-Topraksu

Şenoğlu Caddesi

Erdemli

Merkez

165 ada 140 parsel

Damla

Park

Cadde Cafe Yanı

 

Erdemli

Limonlu

 

Ş.P.Fatih ÇEVİK parkı

Park

Topal Narenciye Güney Batısı

 

Erdemli

Karayakup

138 ada 31 parsel

Şehit Murat KARABOĞA

Park

138.Sk.31 Parsel

Karayakup Sok.

Erdemli

Kargıpınarı

2 ada 176 parselin güneyi

Kemal BOZKURT

Park

Mehmet Günaydın Caddesi

 

Erdemli

Tömük

213 ada 7 parselin kuzeyi

Mehmet ali COŞKUN

Park

Dere Kenarı  Tömük

9 Sokak

Erdemli

Kocahasanlı

1958 parsel güneyi

Hasan ŞAHİN Parkı

Park

Akdeniz Caddesi Sahil

 

Erdemli

Kumkuyu (Tırtar)

251 parsel

Osman GÜRSOY Parkı

Park

Bağalanı Camii

 

Erdemli

Çeşmeli

 

Mehmet Ali ŞAHİN

Düğün Salonu

Düğün Salonu

 

Erdemli

Arpaçbahşiş

1556 parsel

Halil DOĞRU

Park

Futbol Sahası

 

Erdemli

Aydınlar

 

Fethi ŞAHMAN

Park

Yeni Tenis Kortu/Halı Saha

 

 

           Komisyonlarca yapılan incelemeler neticesinde; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan park alanlarına yukarıdaki  tabloda belirtilen park isimlerinin verilmesi komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

189

İbrahim TEPE’nin Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 28056,1 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Koramşalı Mahallesi, 152 ada, 21 no.lu parselin 1/5000 ölçekli  nazım imar planında “Konut Alanı” kullanımının “Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı” olarak değiştirildiği ve söz konusu değişikliğin Belediyemiz yetkisinde olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işaretlenmesine ait plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

190

Halil İbrahim POYRAZ ve Hissedarlarının İmar Plan Değişiklik Talebi Konunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca 4555,10 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Koyuncu Mahallesi, 869 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi konut alanı için E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve Ticaret Alanı için ise Taks=1-0.40, E=3.40 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) olmasına ait plan değişiklik teklifinin ret edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

191

  İlçemiz Ayaş Mahallesi, Karaahmetli Öbekli Mevkiinde Bulunan 101 Ada 729 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, Karaahmetli Öbekli Mevkiinde bulunan 032d23a2 pafta, 101 ada, 729 no.lu parselde kayıtlı 14.901,09 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan parselin “Yenilenebilir Enerji Üretim Alanı” olarak planlanması talep edilmektedir. Bahse konu uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, yapılanma koşulları ise E=0.10, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edildiğinden, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

192

  İlçemiz Ayaş Mahallesi, Karaahmetli Öbekli Mevkiinde Bulunan 103 Ada 379 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, Karaahmetli Öbekli Mevkiinde bulunan 032d23b2 pafta, 103 ada, 379 no.lu parselde kayıtlı 49.175,08 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan parselin “Yenilenebilir Enerji Üretim Alanı” olarak planlanması talep edilmektedir. Bahse konu uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, yapılanma koşulları ise E=0.10, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edildiğinden, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

           Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/10/2017

193

Almanya’da İkincisi Gerçekleştirilecek Olan Avrupa Kültür Turizm ve Ticaret Fuarına Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Adem ARSLAN’ın  Katılımı Konusunun Görüşülmesi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce; Almanya’da ikincisi gerçekleştirilecek olan Avrupa Kültür Turizm ve Ticaret Fuarına ve proje kapsamında düzenlenen Avrupa Başarı Ödülleri yarışmasında ödül alan Limon Çiçeği Projemiz ile Kızkalesi Medya Günleri Projemiz ödül törenine ilçemizi ve Belediyemizi temsilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Adem ARSLAN’ın katılımı konusunda meclis kararı alınması teklif edilmektedir.

             Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Almanya’da İkincisi Gerçekleştirilecek Olan Avrupa Kültür Turizm ve Ticaret Fuarına Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Adem ARSLAN’ın katılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/10/2017

194

           İlçemiz Kızkalesi Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Konusunun Görüşülmesi. 

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Belediyemizce Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 05.06.2014 tarih ve 2354 sayılı yazısında belirtilen eksiklikler tamamlanarak plan müellifine iletilmiştir. Gerek jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun gerekse Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün görüş yazıları doğrultusunda mülga Kızkalesi Belediye Meclisi’nce onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında küçük de olsa bazı değişiklerin yapılması zaruretini doğurmuştur. Her ne kadar 1/5000 ölçekli nazım imar planı yetkileri Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde de olsa daha önce Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmiş olan plandan bazı zorunluluktan kaynaklanan farklılıklar olması ve işverenin Belediyemiz olması nedeniyle değişikliklerden dolayı yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygunluk kararı alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne sunulması gerekmektedir. Söz konusu planın Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

195

 2018 Mali Yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifeleri Konusunun Görüşülmesi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemiz 2018 Mali yılında Vergi-Harç ve Ücret Tarifeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( f ) fıkrası gereğince, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.        

02/10/2017

196

2018 Mali Yılı Performans Programının Görüşülmesi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemiz hizmet birimlerine ait 2018 Mali Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesine göre, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

197

2018 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesine göre, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/10/2017

198

Ödenek Aktarılması Konusunun Görüşülmesi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Müdürlüklerin bütçesinde ödenek kifayetsizliği bulunan bütçe kalemlerine ödenek aktarılmasının, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince teklifin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.       

 

02/10/2017

199

İlçemiz Kumkuyu Çanakçı Mahallesinde Bulunan 197 Ada 5 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Tapuda Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 032d23b2 pafta, 197 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 106.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Alanı” olarak planlanması talep edilmektedir. Bahse konu uygulama imar planında yapılanma koşulları ise E=0.05, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edildiğinden, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

          Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/10/2017

200

Alata Akaryakıt İnş. Ltd. Şti. Hidayet ŞİMŞEK’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Tapuda Tırtar Mahallesi, 032D25A3D pafta, 172 ada, 1-2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlıdır. Mülga Kumkuyu Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 26 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup, yapılaşma yoğunluğu E=1.20, yapılaşma yüksekliği Hmax=15.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 172 ada da site türü yapı yapılabilmesi ve otopark, çocuk bahçesi gibi ortak kullanım alanlarına daha fazla yer ayrılabilmesi amacıyla emsal uygulamasına geçilmesi E=1.20 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), yapı yoğunluğu arttırılmadan YEnçok=Serbest olarak önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

              Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Abdullah YAŞAR’ın ret oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

02/10/2017

201

E-Devlet Strateji Eylem Planı Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi, 2016 – 2019 Ulusal E-DEVLET Stratejisi Eylem Planı, 2009/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları, 2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi e-dönüşüm Türkiye Projesi Eylem Planı ve 2018 Bilgi İletişim Teknolojileri Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 279-280-281-282-283-284. Maddeleri gereği olarak Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu Bilgi Sistemi (TAKBİS), Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS), Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) veri tabanlarına uygun olarak entegrasyon sağlanması, güncellenmesi ile Adres Bilgi Sistemi oluşturulması, toplanmasına yönelik yazılım uyarlamalarının yapılması, sisteme veri teşkil edecek saha çalışmalarının yapılması, mevcut veri tabanına sayısal veri entegre edilmesi işlerinin yıllara sari olarak yapılabilmesi ve yurt içi/yurt dışı fonlardan doğrudan veya dolaylı olarak temin edilmesi düşünülen hibe, kredi veya karma finansman yöntemiyle projenin hayata geçirilmesine dair şartlı veya şartsız finansman temini için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, teklif de belirtilen konularla ilgili olarak, Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/10/2017

202

İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Baz İstasyonları ile İlgili Konunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; belediyemiz mülkiyetinde yada tasarrufunda bulunan yerlerde gelir getirici proje başlığı altında Fiber optik kabinlerinin işgal ettiği alanlara ilişkin olarak işgal ettiği metrajın tespit edilerek işgal bedelinin tahsili, fiber optik kanallardan geçirilen kabloların metraj hesabının yapılması, ve geçiş hakkı bedelinin tahsili ve yine İmar kanunu ve Anayasa mahkemesinin ilgili kararlarına aykırı olarak konumlandırılmış baz istasyonlarının tespiti, imar kanununa uygun olarak cezai işlemlerin yapılması, bu konuda gerekli eğitimin alınması, tespit edilen imara aykırı baz istasyonlarının ilgili kanunlara uygun hale getirilmesi, kent estetiğine ve kent dokusuna uygun yeni baz istasyonu yerlerinin belirlenmesi konularında yeni çözümler üretilmesi ve yeni projeler hazırlanması amacıyla yukarıda sayılan iş ve işlemlerin yapılabilmesi amacıyla tek tek yada toplu halde yada mahalle mahalle işlem tesis edilebilmesi için bu alanda uzman kişi yada şirketlerle ihale yapılmasına ve ihtiyaç duyulması halinde hukuk bürolarıyla sözleşme ve diğer çalışmaların yapılması hususunda Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’nun yetkili kılınmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım