16/10/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

16/10/2017

203

  İlçemiz Ayaş Mahallesi, Karaahmetli Öbekli Mevkiinde Bulunan 101 Ada 729 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

 Komisyonumuzca söz konusu 26512 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Ayaş-Karaahmetli Mahallesi, 101 ada, 729 no.lu parselde kayıtlı 14.901,09 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, “Yenilenebilir Enerji Üretim Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

16/10/2017

204

  İlçemiz Ayaş Mahallesi, Karaahmetli Öbekli Mevkiinde Bulunan 103 Ada 379 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca  söz konusu 27556 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Ayaş-Karaahmetli Mahallesi, 103 ada, 379 no.lu parselde kayıtlı 49.175,08 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, “Yenilenebilir Enerji Üretim Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

16/10/2017

205

           İlçemiz Kızkalesi Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Konusunun Görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca işveren olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılan incelemeleri neticesinde; Her ne kadar 1/5000 ölçekli nazım imar planı yetkileri Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde olsa da işveren olarak Kızkalesi Koruma Amaçlı İmar Planı dosyasının incelenmesi neticesinde bahse konu planda “Golf Alanı ve Üniversite Alanı” olarak ayrılmış alanların “Spor Tesisleri Alanı” olarak değiştirilmesi koşuluyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri ve Uygulama Yönetmeliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

16/10/2017

206

 2018 Mali Yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifeleri Konusunun Görüşülmesi.

 Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

 Erdemli Belediyesi 2018 mali yılı Vergi - Harç ve Ücretler Tarifeleri, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

16/10/2017

207

2018 Mali Yılı Performans Programının Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a ve 41.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesine istinaden hazırlanan Erdemli Belediyesine ait 2018 yılı Performans Programının, 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plana uygun olarak hazırlandığı görülerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 41.maddesi gereği, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

16/10/2017

208

2018 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 2018 mali yılı ve izleyen 2 yıl bütçe tasarısının, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekilde kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

            Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde;2018 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

16/10/2017

209

İlçemiz Kumkuyu Çanakçı Mahallesinde Bulunan 197 Ada 5 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 27180 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 197 Ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 106.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

16/10/2017

210

Alata Akaryakıt İnş. Ltd. Şti. Hidayet ŞİMŞEK’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 3539,3 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Kumkuyu-Tırtar Mahallesi, 172 ada, 1-2 ve 3 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.20 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), yapı yoğunluğu arttırılmadan YEnçok=15 kat teklifinin daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Sosyal Medya Paylaşım