EYLÜL AYI İHTİSAS KOMİSYONU KARARLARI

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 13/125

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli toplantısında görüşülüpİmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna incelenmek ve tetkik edilmek üzere müştereken havale edilen;

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının)muhtelif yerlerde bulunan bazı taşınmazların tahsisi Konusu;

Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının) 10.08.2017 tarih ve 2017/-14454, 14455,14456,14457,14459,14460,14462,14464,14465,14469,14470,14471 sayılı yazıları ile 12.11.2012 tarihli ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahalle-ada/parsel-yüzölçümü ve cinsleri belirtilen taşınmazlar içerisinde yer alan çeşmeler, su depoları, su kuyuları, su kaynakları ve sondaj kuyularının hizmet ve sorumluluk alanları içerisine girdiğinden; kamu yararı göz önüne alınarak ilgili taşınmazların aşağıdaki listede mahalle-ada/parsel-yüzölçümü ve cinsleri belirtilen taşınmazların 5393 sayılı kanunun 15.Maddesinin (h) bendi ile 18. Maddesinin (e) bendine istinaden Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsisi talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Sıra
No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Tahsisi İstenen Yüzölçüm

Cinsi

 Kullanımı

(M2)

1

Kösbucağı

 -

393

260,00

260,00

Kargir Kahve

Çeşme

2

Sinap

110

360

390,77

390,77

Tarla

Su Deposu

3

Elvanlı

140

4

485,30

485,30

Tarla

Su Deposu

4

Köserelli

101

326

56,49

56,49

Arsa

Su Kuyusu

5

Çamlı

114

17

113,03

113,03

Arsa

Su Kaynağı

6

Aslanlı

101

1147

334,07

334,07

Tarla

Su Kaynağı

7

Kızılen

120

50

111,71

111,71

Tarla

Sondaj Kuyusu

8

Güneyli

124

60

2219,23

907,93

Arsa

Sukuyuları

Ve Çeşme

9

Türbe

118

2

1605,00

1605,00

Su Deposu Ve Arsası

Su Deposu

10

Tömük

21

11

538,10

538,10

Tarla

Su Deposu

11

Kuşluca

101

185

66,73

66,73

Arsa

Su Kaynağı

12

Kuşluca

105

159

203,49

203,49

Arsa

Su Kaynağı

 

Komisyonlarımızca konunun incelenmesi neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait listede mahalle-ada/parsel-yüzölçümü ve cinsleri belirtilen taşınmazlar içerisinde yer alan çeşmeler, su depoları, su kuyuları, su kaynakları ve sondaj kuyularının hizmet ve sorumluluk alanları içerisine girdiğinden; kamu yararı göz önüne alınarak 5393 sayılı kanunun 15.Maddesinin (h) bendi ile 18. Maddesinin (e) bendine istinaden Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsisi oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

 

 

Veli ŞAHMAN             Harun SARI      Alim SEVİNDİK      Ömer KILIÇ             Adnan DÖLEK

Kom. Başkanı                         Üye                      ÜyeÜyeÜye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 13/126

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Kumkuyu Çanakçı Mahallesi,191 Ada, 46 parseldekayıtlı taşınmaz üzerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı Güneş Enerji Santrali(GES) için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı konusu;

Mustafa Emre BİNGÜL’ün04.08.2017 tarih ve 2017/13086 sayılı dilekçesi ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 191 Ada, 46 nolu parselde kayıtlı 19.854,41 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 950 Kw Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretin Alanı” olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alana yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesisi yapılmasına ve bu tesise yönelik imar planı hazırlanmasına ilişkin ilgili kamu kurumlarından uygun görüşlerin alındığı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 17.03.2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan kademelenmesi gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planına da işaretlenmesi gerekmektedir. Bahse konu uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, yapılanma koşulları ise E=0.10, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca söz konusu 26521plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde;İlçemiz, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 191 Ada, 46 nolu parselde kayıtlı 19.854,41 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine,“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 13/127

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Kumkuyu Çanakçı Mahallesi,194 Ada,4parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı Güneş Enerji Santrali(GES) için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı Konusu;

Fazıl BİNGÜL’ün04.08.2017 tarih ve 2017/13088 sayılı dilekçesi ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 194 Ada, 4 nolu parselde kayıtlı 37.084,65 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 950 Kw Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretin Alanı” olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alana yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesisi yapılmasına ve bu tesise yönelik imar planı hazırlanmasına ilişkin ilgili kamu kurumlarından uygun görüşlerin alındığı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 17.03.2017 tarih ve 279 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan kademelenmesi gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planına da işaretlenmesi gerekmektedir. Bahse konu uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, yapılanma koşulları ise E=0.10, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca söz konusu 26520plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde;İlçemiz, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 194 Ada, 4 nolu parselde kayıtlı 37.084,65m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine,“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 13/128

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Erdemli Toplum Sağlığı Merkezi’nce Karahıdırlı Mahallesi, 1319 parsel numaralı taşınmazın geçici olarak sağlık evi binası maksadıyla tahsis talebi konusu;

Erdemli Toplum Sağlığı Merkezi’nin16.08.2017 tarih ve E.3987 sayılı yazısı ile Toplum Sağlığı Merkezi hizmet bölgesine ait İlçemiz, Karahıdırlı Mahallesinde bulunan sağlık evi binasının fiziki şartlar açısından sağlık hizmetleri sunulmaya müsait olmadığından boş durumda bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Karahıdırlı Mahallesi, 1319 parsel numaralı, 145,00 m² yüzölçümünde olan taşınmazın, mobil sağlık hizmetleri kapsamında geçici olarak sağlık evi binası maksadıyla ilgili aile hekimliği biriminin kullanımına Kurumumuz onay ve müsaadeleriyle tahsis edilmesi talep edilmektedir.

Komisyonumuzca ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Karahıdırlı Mahallesi, 1319 parsel numaralı, 145,00 m² yüzölçümünde olan taşınmazın, mobil sağlık hizmetleri kapsamında geçici olarak sağlık evi binası maksadıyla ilgili aile hekimliği biriminin kullanımı için 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 113/129

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Kargıpınarı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Yerlere Cadde ve Sokak İsmi verilmesi Talebi Konusu;

22.08.2017 tarih ve 2017/14116 sayılı Kargıpınarı Mahallesi, Küçük Sanayi Esnaflarınca verilen dilekçe ile ilgili olarak Kargıpınarı Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesinde imar planında yer alan 4(dört) adet sokağa isim verilmesi talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasıteklif edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Kargıpınarı Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesinde imar planında 51 adanın kuzeyinde bulunan 10 metre en kesitli imar yoluna 15 Temmuz Sokak, 52 adanın kuzeyinde bulunan 10 metre en kesitli imar yoluna Diriliş Sokak, 53 adanın kuzeyinde bulunan 10 metre en kesitli imar yoluna Kargılı Sokak,  Kargıpınarı (Gilindires) Deresi ile Sanayi Sitesi arasında kalan 10 metre en kesitli imar yoluna ise Muhtar Mehmet DOĞAN Sokak isminin verilmesikomisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 13/130

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Koramşalı Mahallesi, 152 ada, 21 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik Talebi Konusu;

İbrahim TEPE’nin 24.08.2017 tarih ve 2017/14293 sayılı dilekçesi ile 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifinde bulunmuştur. Söz konusu Koramşalı Mahallesi, 152 ada, 21 parsel nolu taşınmaz imar planında konut alanı olarak ayrılmış olup; yapılaşma yoğunluğu E=0.50, yapılaşma yüksekliği Mak=2 kattır. Söz konusu alan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2017 tarih ve 592 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ileAkaryakıt ve Servis İstasyon Alanı olarak değiştirildiği ve söz konusu değişikliğin Belediyemiz yetkisinde olan 1/1000 ölçekli uygulama imar  planınaişlenmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca söz konusu 28056,1 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Koramşalı Mahallesi, 152 ada, 21 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Konut Alanı” kullanımının “Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı” olarak değiştirildiği ve söz konusu değişikliğin Belediyemiz yetkisinde olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işaretlenmesine ait plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 14/131

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 05.09.2017tarihli toplantısında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan parklara isim verilmesi Talebi Konusu;

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve müzekkere ekinde sunulan parklarımıza isim verilmesi talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

İLÇE

 MAHALLE

ADA/ PARSEL

PARK İSMİ

KATEGORİ

 

SOKAK ADI/ CAD

Erdemli

Alata

428 ada 5 parselin güneyi

Hacı Ömer Mehmet VAR

Park

Erdemli Anadolu Lisesi Güneyi

DrSadık Ahmet Cad.

Erdemli

Alata

328 ada 7  parselin batısı

Hasan Onbaşı TANRIKULU

Park

Alata Deresi Doğusu

 

Erdemli

Alata

310 ada 1 parselin güneyi

Marina park

Park

Erdemoğlu Bulv.Balıkçıbarınağı

 

Erdemli

Alata

12 ada 174 parselin güneyi

Hasan çavuş TOPÇU

Park

Şenoğlu Caddesi Barınak-Topraksu

ŞenoğluCaddesi

Erdemli

Merkez

165 ada 140 parsel

Damla

Park

Cadde Cafe Yanı

 

Erdemli

Limonlu

 

Ş.P.Fatih ÇEVİK parkı

Park

Topal Narenciye Güney Batısı

 

Erdemli

Karayakup

138 ada 31 parsel

Şehit Murat KARABOĞA

Park

138.Sk.31 Parsel

Karayakupsk.

Erdemli

Kargıpınarı

2 ada 176 parselin güneyi

Kemal BOZKURT

Park

Mehmet Günaydın Caddesi

 

Erdemli

Tömük

213 ada 7 parselin kuzeyi

Mehmet ali COŞKUN

Park

Dere Kenarı  Tömük

9 Sk

Erdemli

Kocahasanlı

1958 parsel güneyi

Hasan ŞAHİN Parkı

Park

Akdeniz Caddesi Sahil

 

Erdemli

Kumkuyu (Tırtar)

251 parsel

Osman GÜRSOY Parkı

Park

Bağalanı Camii

 

Erdemli

Çeşmeli

 

Mehmet Ali ŞAHİN

 

Düğün Salonu

 

Erdemli

Arpaçbahşiş

1556 parsel

Halil DOĞRU

Park

Futbol Sahası

 

Erdemli

Aydınlar

 

Fethi ŞAHMAN

Park

Yeni Tenis Kortu/Halı Saha

 

 

 

 

 

 

Komisyonlarca yapılan incelemeler neticesinde; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan park alanlarına yukarıda tabloda belirtilen park isimlerinin verilmesi komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

 

Veli ŞAHMAN

Harun SARI

Alim SEVİNDİK

Ömer KILIÇ

Adnan DÖLEK

Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu

 

 

Ahmet GÜBÜR

Mustafa AKIN

Ali TOPUZ

Ahmet KURT

Yemliha GÜNAYDIN

Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

 

 

Şevki ŞEVK

Ahmet ARI

Ali YÖN

Mehri BİLGEN

Ahmet KURT

Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 14/132

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 165 sayılı kararı ile ertelenmesine karar verilen;

Duriye TANRIKULU’nun Plan Değişiklik Talebi Konusu;

Duriye TANRIKULU’nun 26.07.2017 tarih ve 2017/12572 sayılı dilekçesi ile imar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Alata Mahallesi, 032C12D2D pafta, 335 ada, 16-17-18-19-20-21 ve 22 nolu parsellerde kayıtlıdır. Erdemli Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; 16 parsel ile 17 ve 18 parsellerin bir kısmının inşaat yoğunluğu E=2.10, 19-20-21-22 parseller ile 17 ve 18 parselin bir kısmı ise ayrık yapı nizamlı, 5 (beş) kata imarlı, Taks=0.30, Kaks=1.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile 335 Ada da emsal uygulamasına geçilmesi E=1.70 önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca söz konusu 4554,15 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 335 ada, 16-17-18-19-20-21 ve 22 nolu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.70 (ortalama inşaat yoğunluğu) teklifiile ilgili olarak, plan değişiklik teklifinin ilgilisi olan Duriye TANRIKULU’nun Belediyemize vermiş olduğu 06.09.2017 tarih ve 2017/14569 sayılı dilekçe ile söz konusu plan değişiklik talebinden vazgeçtiğini bildirmiş olup; daha öncesinde ertelenen plan değişiklik talebinin ilgilisinin dilekçesi göz önünde bulundurularak karar verilmesine gerek olmadığı hususu komisyonumuzun oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 14/133

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 163 sayılı kararı ile ertelenmesine karar verilen;

Alata Mahallesi 287 Ada, 8 parselde Plan Değişiklik Teklifi Konusu;

Ali ÇENGEL, İbrahim ÇENGEL, Necati ÇENGEL, Hatice ÇENGEL, Şahşimet ÇETİN, Hamiyet EKİZ, Cahit ÇENGEL, Rüştü ÇENGEL’in 20.07.2017 tarih ve 2017/12199 sayılı dilekçesi ile İmar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Alata Mahallesi, 32M1C pafta, 287 ada, 8 nolu parselde kayıtlıdır. Erdemli Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı, 5 (beş) kata imarlı, Taks=0.30, Kaks=1.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile 287 Ada, 8 parselde inşaat yoğunluğunun E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) yapı yüksekliğinin Yençok:30.50 (max:10 kat) olması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca söz konusu 4553,10 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde;Alata Mahallesi, 287 Ada, 8nolu parselde inşaat yoğunluğunun E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) yapı yüksekliğinin Yençok:30.50 (max:10 kat) olması teklifinin parsel bazında olması sebebiyle adada bulunan diğer parsel maliklerinin tamamının muvafakatının eksik olması nedeniyle plan değişiklik teklifinin ret edilmesikomisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.09.2017              

Rapor No       : 14/134

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 163 sayılı kararı ile ertelenmesine karar verilen;

Halil İbrahim POYRAZ ve Hissedarlarının İmar Plan değişiklik Talebi;

                İmar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Koyuncu Mahallesi, 032C11C3C pafta, 869 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde kayıtlıdır. Erdemli Belediye Meclisimizin 12.10.2012 tarih ve 183 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında söz konusu 6, 7 ve 8 parsellerin kısmen “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı, 5 (beş) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=0.30, Kaks=1.50’dir. Kısmen ise “Ticaret Alanı” olarak ayrılmış olup; Bitişik Blok yapı nizamlı, 7 (yedi) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=1-0.40, Kaks=3.40’tır. Söz konusu 9, 10, 11 ve 12 parseller mevcut imar planında “Ticaret Alanı” olarak ayrılmış olup; Bitişik Blok yapı nizamlı, 7 (yedi) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=1-0.40, Kaks=3.40’tır. İmar plan değişiklik teklifi ile ada bazında 869 Ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde Emsal uygulamasına geçilmesi konut alanı için E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve Ticaret Alanı için ise Taks=1-0.40, E=3.40 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) olarak önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca 4555,10 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Koyuncu Mahallesi, 869 Ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi konut alanı için E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve Ticaret Alanı için ise Taks=1-0.40, E=3.40 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) olmasına ait plan değişiklik teklifinin ret edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. 

 

 

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayı  :  30047795/                                                                                               08/09/2017                                               

Konu : 2018 Yılı Evsel Katı Atık

            Ücret Tarifesi

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

05.09.2017 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek, Belediye Meclisinin 171 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi görüşülmek üzere 08.09.2017 tarihinde saat14:00’de Komisyon toplandı.

Yapılan görüşme neticesinde;

 

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisi Tarifelerinin Belirlenmesinde uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1.maddesinde ise; ‘’Atıksu Altyapı Yönetimleri ve Evsel Katı Atık İdareleri bu yönetmeliğin yayımı bu tarihten itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdürler.’’ Hükmü getirilerek başta Belediyeler olmak üzere tüm ilgili kuruluş, birlik, yönetim, idare ve yöneticilere bu konuda yetki ve görevler vermiş, yükümlülükler getirmiştir.

 

Ayrıca yönetmeliğin 23. Maddesinde ‘’2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince Atıksu ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri Kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler esasları hakkında bilgilendirilmesi, hangi ana maliyet kararlarının dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır’’ denilmektedir.

 

Söz konusu bu yönetmeliğin 20. Maddesinde belirtildiği üzere, Evsel Katı Atık Hizmetleri atık miktarları belirleme yöntemine göre, Erdemli Belediyesi 2018 Mali yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hazırlanmıştır. Tarife ücretlerinin yayınlanmasından sonra Vatandaşla ve Esnafla yapılan görüşmelerde, Bakanlığın kılavuzuna göre yapılan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin bölgemiz koşullarını yansıtmadığı ve özellikle de Yeme İçme yerleri grubuna giren esnaflarımızı zor durumda bıraktığı tespit edilmiştir.Zorlu Ekonomik koşulların ve Atık miktarlarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde 2018 Mali yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi değiştirilmiştir.

 

Bu nedenle Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur.

 

 

 

Komisyon Başkanı                 Üye                     Üye                       Üye                 Üye

Veli ŞAHMAN            Alim SEVİNDİK    Harun SARI       Ömer KILIÇ    Adnan DÖLEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım