Su Plajı İLANI

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

MERSİN İLİ

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İLAN

 

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunanKocahasanlı Mahallesi395 Parselüzerinde kamp alanı (Su Plajı) olarak kullanmakta olduğumuz, 101.525,00 m2lik taşınmazın 34.084,47 m2 lik lik kısmı üzerinde yer alan taşınmazın ve taşınmaz üzerindeki 800 mticari ünite 19/11/2012 tarihinde Erdemli Malmüdürlüğü ile eski Kocahasanlı Belediyesi arasında yapılan Protokol ile 10 yıllığına Kocahasanlı Belediyesi tarafından kiralanmıştır. 01/09/2016 tarih ve 170sayılı Erdemli Belediye Meclisi kararıile taşınmaz ve taşınmaz üzerindeki tesisleri, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık ihale usulüyle kiraya verme işidir.

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Erdemli Belediyesinin Merkez Mahallesi, Hal Cad. No: 17 Erdemli/MERSİN adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevli Mehmet Ali KAYA’dan300.00 TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Erdemli Belediyesinin Merkez Mahallesi, Hal Cad. No: 17 Erdemli/MERSİN adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda 19.01.2017 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ( açık ihale usulü) gereğince yapılacaktır.

4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin tahmini bedeli İşin İdari Şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen (KDV HARİÇ) 220.000,00TL’sı dır. Geçici teminat bu bedelin % 3’ü olan6.600,00-TL’sı - dır.

5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Şahıs (vergi mükellefiyeti olmayanlar) olarak ihaleye katılacaklardan istenen belgeler;

2.a) Nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi,

2.b) İkametgah ilmühaberi,

2.c) %3 Geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz,

3) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c)Geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

5.1.g)  Kesinleşmiş Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığını gösteren belge (ihale ilk ilan tarihi itibari ile alınmış olması gerekir, şahıs olarak katılanlardan aranmaz.)

6- Kiranın başlangıç tarihi ve ödeme şekli;

6.a.) Kiranın başlangıç tarihi sözleşmenin imzalandığı tarih olacaktır,

6.b.) Birinci yıl kira bedelinin yarısı sözleşme imzalama tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek olup; son ödeme tarihi 30 Nisan 2017 dir, diğer yarısı için son ödeme tarihi ise 30 Ekim 2017 tarihi olacaktır. Kira süresince takip eden yıllar için ise birinci yılki kira bedelinin ödeme tarihleri geçerli olacaktır.

7- Bu ihaleye katılmak isteyenlerin, dosyalarını hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, ihale günüolan 19.01.2017, saat: 10.00’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilebilecekdir.

İlan olunur.

 

İDARE :

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım